Rta mgrin nag po

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search
3 Text(s) Associated with this Deity
ཡིག་སྣ་དང་ཐོད་པ་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་རྫས་ངན་ལ་སོགས་ཀུན་ཐུབ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་ཚོགས་གནམ་སྐས་མ་
Front left margin: ngan pa kun thub | Back left margin: gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling
Volume 44, Text 56, Pages 559-566
Cycle: Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon:
སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། །།
ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
Front left margin: nyang gter rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Volume 61, Text 23, Pages 271-282
Cycle: Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon:
རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཉང་གཏེར་ཡང་ཕྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
Front left margin: chos dbang rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Volume 61, Text 24, Pages 283-290
Cycle: Rta mgrin nag po lcags ral can
Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon:
རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་སྨྲོས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ