Rta mgrin nag po

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search
3 Text(s) Associated with this Deity
ཡིག་སྣ་དང་ཐོད་པ་ངན་སྔགས་འཁོར་ལོ་རྫས་ངན་ལ་སོགས་ཀུན་ཐུབ་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་ལས་ཚོགས་གནམ་སྐས་མ
Front left margin: ngan pa kun thub | Back left margin: gter mdzod srung ba'i las tshogs rat gling
Volume 44, Text 56, Pages 559-566
Cycle: Rta mgrin gsang ba 'dus pa
Authored by Rat+na gling pa
Revealed by Rat+na gling pa
Colophon:
སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།། །།
ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
Front left margin: nyang gter rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Volume 61, Text 23, Pages 271-282
Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangRta mgrin lcags ral yang phyung nag po
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon:
རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཉང་གཏེར་ཡང་ཕྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
Front left margin: chos dbang rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Volume 61, Text 24, Pages 283-290
Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzangRta mgrin nag po lcags ral can
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon:
རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་སྨྲོས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ