Terdzo-PA-053

Revision as of 15:39, 29 December 2017 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "= Tibetan Text = " to "<h1 style="font-size: 24px !important;">Tibetan Text</h1> ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Terdzo-PA-053.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། སྤྲོས་མེད་ཡང་ཟབ་ཧཱུྃ་གི་ཉམས་ལེན་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་བྱ་བར་གསུངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་

rig 'dzin chos rje gling pa'i gter byon ma hA gu ru drag por bsgrub pa las/_spros med yang zab hU~M gi nyams len gang zag dbang po yang rab kyis rnal 'byor bya bar gsungs pa snying por dril ba

revealed by  ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་ (Chöje Lingpa)
in cycle  བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ (Bdud 'dul ma hA gu ru drag po rdo rje gro lod)
Volume 13 (པ) / Pages 701-702 / Folios 1a1 to 1b5

Tibetan Text

རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོར་བསྒྲུབ་པ་ལས། སྤྲོས་མེད་ཡང་ཟབ་ཧཱུྃ་གི་ཉམས་ལེན་གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་བྱ་བར་གསུངས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ནི། ཨ་ཏིའི་ས་མཱ་དྷི་ཡི་ངང། །མཚན་འཛིན་ཀུན་བྲལ་འཁོར་འདས་ཀུན། །སྟོང་གསལ་མཁའ་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ལས། །ཧཱུྃ་མཐིང་འོད་འབར་ལས་གྱུར་པའི། །ཧཱུྃ་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ། །རྡོ་རྗེ་བླ་མ་དྲག་པོ་རྩལ། །འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ་བ་ཡི། །ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས། །མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཆོད་པས་མཆོད། །དམིགས་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་པར་བགྱི། །སླར་ཡང་ཧཱུྃ་གིས་སྣོད་བཅུད་ཀུན། །གཅིག་ལ་གཉིས་འཕྲོས་མེར་གྱིས་གང་། །སྣང་སྲིད་མ་ལུས་ཧཱུྃ་གི་གདངས། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱང་དམིགས་སུ་མེད། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འཕྲུལ། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ་དམར་ལས། །རང་གདངས་ཧཱུྃ་དམར་གྲངས་མེད་འཕྲོས། །སྟོང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཧཱུྃ་གིས་གང་། །ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་འཕྲོས་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོག །སྲིད་བཅུད་གཟུགས་སྣང་ཡི་གེ་ཧཱུྃ། །གྲགས་པའི་སྒྲ་ཀུན་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ །ཀུན་ཀྱང་རིག་སྟོང་ཧཱུྃ་གི་ངང་། །ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཆུ་བོའི་གཞུང་། །ཡང་ཟབ་ཧཱུྃ་གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་བྱ། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། གསུམ་ལྔ་བདུན་དགུ་ཉེར་གཅིག་སོགས། །དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་བསྒྱུར་བ་འམ། །ཤུགས་འབྱུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཟླ། །ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་ཇི་བཞིན་དུ། །དམིགས་མེད་ངང་ནས་ཕྲིན་ལས་བཞི། ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་དཀར་དཔག་མེད་འཕྲོས། །བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་ནད་གདོན་བགེགས། །སྡིག་སྒྲིབ་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །མ་ལུས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་གསེར་མདོག་ཧཱུྃ་ཡིག་འཕྲོས། །བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་ཚེ་དཔལ་དང་། །བསོད་ནམས་འབྱོར་པ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས། །ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལས་ཆེན་གྲུབ། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་དམར་འཕྲོས། །བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་འདོད་དགུའི་ཚོགས། ཁམས་གསུམ་སྲིད་བཅུད་མ་ལུས་པ། །དབང་སྡུད་རོལ་པ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་ཡིག་འཕྲོས། །བདག་གཞན་ཀུན་གྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཞིང་བཅུའི་དགྲ་བགེགས་གནོད་བྱེད་ཀུན། །ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རློག་པར་གྱུར། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །ལས་ཀུན་གྲུབ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་མདོག །དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །ལས་བཞི་མཆོག་དངོས་གྲུབ་པར་བལྟས། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་འདི་སྐྱིད་གྲོང་སྨྱོན་པ་ཡིས། །ཡང་ཡང་ནན་དུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། །ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ནས། །སྤེལ་འདིས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ཤོག། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).