Terdzo-LI-006

Revision as of 14:24, 29 December 2017 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "= Tibetan Text = " to "<h1 style="font-size: 24px !important;">Tibetan Text</h1> ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user. 
Terdzo-LI-006.pdf

Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་

lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs

by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul Lodrö Taye)
revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་ (Lce btsun snying thig)
parent cycle  ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (Lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Volume 56 (ལི) / Pages 247-248 / Folios 1a1 to 1b2

[edit]

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །རང་བྱུང་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྩོལ་མེད་ཐེག་མཆོག་སྟོན་པ་དགའ་རབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨ་ཏིའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བི་མ་ལར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་དེས་རྗེས་བཟུང་མི་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །འོད་གསལ་སྐུ་བརྙེས་ལྕེ་བཙུན་སེང་གེ་དབང་། །གསང་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་མར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བི་མ་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིམ་པ་དབང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཅིག་ཅར་རྫོགས། །སེམས་སྦྱོང་ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །སྒྲིབ་དག་ཚོགས་རྫོགས་མོས་གུས་ཚད་དུ་ཕྱིན། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རྩ་དྲུངས་ནས་ཆོད། །ཀ་དག་རང་སྣང་རིས་མེད་མངོན་དུ་གྱུར། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ་ནས་ཀྱང་། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔ དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔ སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས༔ གྲོལ་བ་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཤོག །ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


Footnotes[edit]

Other Information[edit]

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).