Sna nam rdo rje bdud 'joms

Revision as of 05:49, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་
sna nam rdo rje bdud 'joms

Nanam Dorje Dudjom

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
Jamyang Lama · Balpo A Hūm Bar · Garwang Dawa Gyaltsen · Lerab Lingpa · Lekden Dudjom Dorje · Ngaki Wangpo · Pema Trinle · Rigdzin Gödem
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4CZ10564
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ (sna nam rdo rje bdud 'joms)

Page #s for bio of this person: 386 to 387

Folio #s for bio of this person: 23b2 to 24a2

སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ནི། གཙང་རོང་གི་ཕྱོགས་ཞང་བློན་སྣ་ནམ་གྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། གཞོན་དུས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཆོས་བློན་མཛད། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་ཕྱིན་ཆད་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཞིག་སྟེ། ཧས་པོ་རིའི་ཡང་གོང་དུ་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པའི་རྗེས་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། བསམ་ཡས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་རབ་གནས་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་མགུལ་ཕུར་བྲག་ལ་གཟིར། རླུང་སེམས་ལ་དབང་འབྱོར་བས་བྲག་ཁུང་གསེང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནས་ཟང་ཐལ་གྱིས་དོན་ཏེ་ཤར་མར་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་ཤུལ་བྲག་ཁུང་གསེང་ནི་དེང་སང་ཡང་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡོད། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བར་སྣང་ཁམས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གླིང་བཞི་སྐད་ཅིག་ལ་བསྐོར་ནུས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས། འདིའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ཞེས་པ་གཙང་རོང་ཆེན་དང་ཡར་འབྲོག་མཚམས་སུ་རོང་གི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡོད། རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་བོ་བྱང་གཏེར་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ་སོགས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རིམ་བྱོན་དང་། གཞན་ཡང་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་སོགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྦས་མངོན་གྱི་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་བྱོན་པར་གསལ་ལོ།

sna nam rdo rje bdud 'joms ni/_gtsang rong gi phyogs zhang blon sna nam gyi rigs su 'khrungs/_gzhon dus chos rgyal khri srong gi chos blon mdzad/_phyis slob dpon chen po la sngags kyi sgor zhugs phyin chad sngags 'chang chen por bzhugs pa la/_rdo rje phur pa'i sgo nas grub pa brnyes pa zhig ste/_has po ri'i yang gong du brag la phur pa btab pa'i rjes da lta yang yod/_bsam yas mkhan slob chos gsum gyis rab gnas skabs su rdo rje bdud 'joms kyi ye shes kyi gzigs pas mgul phur brag la gzir/_rlung sems la dbang 'byor bas brag khung gseng chung ngu zhig nas zang thal gyis don te shar mar bsam yas su phebs shul brag khung gseng ni deng sang yang ngo 'phrod pa yod/_rdzu 'phrul gyis bar snang khams la thogs pa med par gling bzhi skad cig la bskor nus pa sogs ngo mtshar ba'i mdzad pa mtha' yas/_'di'i sgrub gnas brag dmar ke'u tshang zhes pa gtsang rong chen dang yar 'brog mtshams su rong gi brag dmar ke'u tshang zhes yongs grags su yod/_rnam 'phrul gtso bo byang gter rig 'dzin rgod ldem/_'jam dbyangs bla ma/_rig 'dzin legs ldan rje sogs rig 'dzin chen po rim byon dang /_gzhan yang bal po a hU~M sogs da lta'i bar du sbas mngon gyi gter ston 'ga' zhig byon par gsal lo