Mi nyag grags pa 'byung gnas


མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་
mi nyag grags pa 'byung gnas

Minyak Drakpa Jungne

Other names
  • མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་
  • me nyag grags 'byung
About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་ (me nyag grags 'byung)

Page #s for bio of this person: 694 to 694

Folio #s for bio of this person: 177b2 to 177b3

མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་གིས་གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཐོག་སྲུང་ཟབ་མོ་

me nyag grags 'byung gis gung thang gtsug lag khang nas thog srung zab mo


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གནམ་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་མ་ (Vol. 45, Text 3)