Long po grub thob bkra shis tshe brtan

Revision as of 05:03, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ལོང་པོ་གྲུབ་ཐོབ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་
long po grub thob bkra shis tshe brtan

Longpo Druptop Tashi Tseten

Other names
  • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་
  • མངྒ་ཨཱ་ཡུཿ་
  • bkra shis tshe brtan
  • mang+ga A yuH
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
'ja' tshon snying po
Students
Bdud 'dul rdo rje · 'ja' tshon snying po
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལང་པོ་ལྕགས་སྡེ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་ (lang po lcags sde pa bkra shis tshe brtan)

Page #s for bio of this person: 601 to 602

Folio #s for bio of this person: 131a6 to 131b3

།ལང་པོ་ལྕགས་སྡེ་བའི་སྔགས་འཆང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་གྱིས་སྒྲུབ་གནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ནས་བྱ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བཏོན། བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་མངོན་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་གཞན་མ་མཐོང་། ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཉུང་ངུ་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས་སོ། །སྤྱིར་གཏེར་སྟོན་འདི་དང་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དུས་མཉམ་ཞིང་སོ་སོའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་ཆོས་གསན་རེས་མཛད། གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་ཕ་མཆོག་མངྒ་ཨཱ་ཡུཿཞེས་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པར་མཛད་པས་མཚོན། ཚད་ཐུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དུ་ངེས་སོ།

lang po lcags sde ba'i sngags 'chang bkra shis tshe brtan gyis sgrub gnas zangs mdog dpal ri nas bya sgrub zab mo'i chos skor rnams bton/_bar skabs su dar rgyas cung zad byung bar mngon na'ang deng sang dpe lung gi rgyun gzhan ma mthong /_tshe sgrub zab khyad can nyung ngu zhig rje bla ma'i bka' drin las bdag gis kyang nos so/_/spyir gter ston 'di dang rig 'dzin 'ja' tshon snying po dus mnyam zhing so so'i chos bdag kyang yin pas phan tshun chos gsan res mdzad/_gter ston bdud 'dul rdo rjes kyang pha mchog mang+ga A yuHzhes rtsa ba'i bla ma mchog tu bsngags par mdzad pas mtshon/_tshad thub kyi sprul pa'i gter ston du nges so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe sgrub rdo rje'i snying po (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ (Vol. 49, Text 1)
  2. ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ (Vol. 49, Text 2)