Lha rje gnubs chung

Revision as of 05:21, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་
lha rje gnubs chung

Lhaje Nupchung

Other names
 • ལྷ་རྗེ་ཧཱུཾ་ཆུང་
 • lha rje hUM chung
Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   khu lung (gtsang)
About
Religious Affiliations
Nyingma
Students
Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P9973
Catalog Pages
Notes
He was the son of gnubs ye shes rgya mtsho and by some accounts gnubs chung was the teacher that Milarepa learned forceful mantras from.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་ (lha rje gnubs chung)

Page #s for bio of this person: 521 to 522

Folio #s for bio of this person: 91a4 to 91b1

ལྷ་རྗེ་གནུབས་ཆུང་ནི། གཙང་རོང་ཁུ་ལུང་དུ་གནུབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། དྲག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས། ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་ནས་གནུབས་ཀྱི་དྲག་སྔགས་མཐར་ཐུག །ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཞང་ཁྲོམ་སོགས་ལ་གནང་བ་རིམ་པར་བརྒྱུད། ད་ལྟའི་བར་རྙིང་བསྟན་སྐྱོང་བའི་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཆར་བཞུགས་ཤིང་། འདི་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ནས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱིས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་པ་དཔལ་འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་ཡང་ཟློག་འབྲི་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་སྟེ་དེ་དག་གི་རྒྱུན་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས།

lha rje gnubs chung ni/_gtsang rong khu lung du gnubs ye shes rgya mtsho'i sras su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_drag sngags kyi nus pa shin tu che bar grags/_lho brag mkho mthing nas gnubs kyi drag sngags mthar thug_/yang zlog me'i spu gri'i skor rnams spyan drangs te zhang khrom sogs la gnang ba rim par brgyud/_da lta'i bar rnying bstan skyong ba'i rdo rje 'dzin pa rnams kyi phyag char bzhugs shing /_'di la gtso bor brten nas 'jam dpal gshin rje gshed kyis dngos su rjes su bzung pa dpal 'bri gung chos kyi grags pas smin grol yan lag dang bcas rgya cher spel ba yang zlog 'bri lugs su grags pa ste de dag gi rgyun kho bos kyang rdzogs par nos


List of Cycles Associated with this Person

 1. Gshin rje yang bzlog nag po me'i spu gri (8 of 8 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལོ་རྒྱུས་ (Vol. 17, Text 17)
 2. ཡང་ཟློག་ནག་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ (Vol. 17, Text 18)
 3. ཡང་ཟློག་ (Vol. 17, Text 19)
 4. ཡང་བཟློག་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ཞལ་གྱི་དྲོད་རླངས་ (Vol. 17, Text 20)
 5. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བསྙེན་ཡིག་བཻཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ (Vol. 17, Text 21)
 6. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་འཁོར་གནད་ཀྱི་སྒྱུ་ཐབས་ (Vol. 17, Text 22)
 7. ཡང་ཟློག་གི་ཟབ་གནད་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ (Vol. 17, Text 23)
 8. དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཞལ་གདམས་དུ་མའི་དགོངས་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གལ་འགག་གནད་ཀྱི་གཟེར་བུ་ (Vol. 17, Text 24)