Kun tu bzang po dgongs pa zang thal

Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   8 Text(s) in this Cycle[edit]

   བྱང་གཏེར་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་ཕྲིན་ལས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་
   Front left margin phrin las
   Back left margin gter mdzod byang gter 'chi med 'od snang
   Location Volume 6, Text 21, Pages 391-412
   Cycle Longs sku 'chi med 'od snang
   Parent Cycle Byang gterKun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Authored by Pad+ma phrin las
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon དེ་ལྟར་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་བཀའ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ངམ་ལོངས་སྐུ་མར་གྲགས་པ་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡིན་ཞེས་བླ་མ་རྣམས་གསུང་། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་འཁྲུགས་བསྡེབ་དང་ཆོག་བསྒྲིག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འདུག་པ། རང་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། གཞན་དག་ལའང་ཕན་པར་སྲིད་སྙམས་ནས་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཚིག་རྐང་གཅིག་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལ་བཅོས་ལྷད་བསྣོན་དབྲི་མ་ནུས། མེད་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་ནས་བླངས། གཏེར་གཞུང་ལ་གཏེར་ཚགས་དང་། གཞན་མ་ཤད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་བཀླག་ཆོག་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་༼རིག་འཛིན་པདྨ་ཕྲིན་ལས་༽འདིས་ཀྱང་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
   བྱང་གཏེར་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་དབང་ཆོག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ཐིག་
   Front left margin dbang chog
   Back left margin gter mdzod byang gter 'chi med 'od snang
   Location Volume 6, Text 22, Pages 413-434
   Cycle Longs sku 'chi med 'od snang
   Parent Cycle Byang gterKun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Authored by 'jam mgon kong sprul
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཚེ་མཐའ་ཡས་དངོས། ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དགྱེས་པས་བསྩལ་ཅིང་བཀའ་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར། བརྒྱུད་པ་གོང་མའི་གསུང་རྒྱུན་སོར་བཞག་པ་ཁྱེར་བདེ་རྣམ་གསལ་གྱི་ཁྲིགས་རིམ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊིའི་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
   བྱང་གཏེར་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆ་ལག་ཞི་བྱེད་དཀར་མོ་བདུད་རྩི་ཅོང་ཞིའི་བཅུད་ལེན་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་
   Front left margin gter gzhung
   Back left margin gter mdzod byang gter cong zhi'i bcud len
   Location Volume 30, Text 32, Pages 701-718
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon
   • First colophon page 709: ཞེས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་བྲག་མཛོད་ལྔའི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་པོ་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆ་ལག་བཅུད་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཕྲེང་བ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ་
   • Second colophon page 718: བདུད་རྩི་ཅོང་ཞིའི་བཅུད་ལེན་གྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ་
   གཤིན་རྗེ་འཆི་བདག་ཟློག་པའི་ཆོག་ཁྲིགས་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་
   Front left margin chog khrigs
   Back left margin gter mdzod rgyas las gshin rje 'chi zlog byang gter
   Location Volume 49, Text 31, Pages 367-398
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Authored by Pad+ma phrin las
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon
   • Author colophon page 397: དེ་ལྟར་གཤིན་རྗེ་འཆི་བདག་ནག་པོ་ཟློག་པའི་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བྱས་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་གཙོ་བོར་གཏེར་གཞུང་ཉིད་དང་། ༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་སོགས་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་མན་ངག་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། ནོར་འཁྲུལ་གབ་སྦས་དང་རང་བཟོའི་དྲི་མས་མ་སྦག་པར། རྒྱ་བཙུན་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས་བསྲེ་བསླད་སྣ་ཚོགས་བྱས་པའི་ཆོག་སྒྲིག་འབྱམས་པ་སོགས། འཆོལ་བར་དཔྱད་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་ཆོས་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་རང་གནས་སུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་སྨན་མཆོག་གོ །སརྦ་མངྒ་ལཾ
   བྱང་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷན་ཐབས་
   Front left margin zhi khro'i lhan thabs
   Back left margin gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang
   Location Volume 56, Text 18, Pages 591-594
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon
   • Author colophon: སྐྱབས་སེམས་ཙམ་མ་གཏོག་འདི་ལ་ལྷན་ཐབས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདོགས་མ་དགོས་མོད་ཀྱང་། སྔ་འགྱུར་གཏེར་ཁ་གཞན་དང་འདོན་ཚིག་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་སྔར་གྱི་གསུང་རྒྱུན་གྲུབ་མཆོག་ཞལ་ལུང་ཞེས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལས་གསར་རྣམས་ལ་ཕན་བློས་ཁོ་བོ་འགྲོ་འདུལ་པས་བྱས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ།།
   • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
   ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ལས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཞི་ཁྲོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་
   Front left margin zhi khro'i las byang
   Back left margin gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang
   Location Volume 56, Text 19, Pages 595-629
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon
   • First colophon page 614: རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
   • Second colophon (treasure) page 621: རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི༔ འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྒྱུད་ནས༔ སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་བཏུས༔ དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་བྲག་ཕུག་ཏུ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས༔ མཁས་པ་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ༔ ལོ་ཙཱ་བ་བཻ་རོ་ཙ་ན་གསུམ་གྱིས་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སོང་ལྡེའུ་བཙན་དང༔ ཇོ་མོ་མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་དོན་དུ་རྒྱས་པར་མཛད་པའོ༔ རང་བྱུང་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ མཆོད་ཕྱིར་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་གསག་ཕྱིར་བཀོད༔ ལས་ཅན་གཅིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས༔ ཐེག་ཆེན་ས་ལ་འཁོད་པར་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་སོ༔ ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་རྐེད་བསེ་སྒྲོམ་སྨུག་པོའི་ནང་དུ་སྦས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པ་རྫོགས་སོ༔ སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
   • Third colophon (treasure) page 629: རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འབུམ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྒྱུད་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྷག་གཏོར༔ སློབ་དཔོན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་བཏུས༔ ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་རྒྱུད་ནས༔ སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བཀའ་སྲུང་གི་ལྷག་གཏོར་བཏུས༔ འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གཏེར་བདག་གི་མཆོད་པ་བཏུས་ཏེ་མཛད༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རི་བཀྲ་བཟང་རྒྱུད་ནས་ཞིང་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་མཆོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
   • Third colophon (revealer) page 629: ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་རྐེད་བསེ་སྒྲོམ་སྨུག་པོའི་དབུས་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
   ལས་བྱང་རྗེས་རིམ་
   Front left margin zhi khro'i las rjes
   Back left margin gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang
   Location Volume 56, Text 20, Pages 631-636
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Authored by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon
   • First printer colophon: ཨ་འཛོམས་འབྲུག་སྒར་པར་མ་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས་པའོ།།
   • Second printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
   ཟབ་མོ་སྙིང་ཐིག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་དོན་ཁྲིད་ལག་ལེན་གསལ་བ་
   Front left margin don khrid
   Back left margin gter mdzod rdzogs chen byang gter dgongs zang
   Location Volume 58, Text 11, Pages 281-380
   Cycle Kun tu bzang po dgongs pa zang thal
   Parent Cycle Byang gter
   Authored by bu 'bor bkra shis rgya mtsho
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon ཟབ་མོ་སྙིང་ཐིག་ཆོས་སོ་ཅོག་རྣམས་ལས། །ཟབ་ཁྲིད་མི་འདྲ་རྒྱ་ཆེ་གྲངས་མང་ཡང་། །ཟབ་གནད་ཀུན་འདུས་ལག་ལེན་འདི་ཁོ་ན། །ཟབ་ཟབ་ཡིག་ཚོགས་མང་པོས་དགོས་མེད་སྙམ། །འདི་ནི་མཚུངས་མེད་ཤཱཀྱའི་མཚན་ཅན་གྱི། །ཟབ་དོན་མངོན་སུམ་གསལ་བྱེད་མན་ངག་ལས། །བླ་མས་ཞལ་ཤེས་ལག་ཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས། ཁོ་བོས་་་བུ་འབོར་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།གུད་དུ་ཕྱུང་ནས་བྲིས་པ་ལ། །དོན་དུ་མ་གྱུར་ཉེས་སྐྱོན་གང་ཡོད་རྣམས། །བླ་མ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །དོན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་བ་ཡོངས་བསྔོ་ཞིང་། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ