Khams pa me zor

Revision as of 21:44, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ཁམས་པ་མེ་ཟོར་
khams pa me zor

Khampa Mezor

About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཁམས་པ་མེ་ཟོར་ (khams pa me zor)

Page #s for bio of this person: 694 to 694

Folio #s for bio of this person: 177b5 to 177b5

ཁམས་པ་མེ་ཟོར་གྱིས་གཙང་རྒྱ་བོ་བྲག་ནས་ཕྱུགས་ནད་བསྲུང་བཅོས་ཀྱི་གདམས་པ་སྤྱན་དྲངས

khams pa me zor gyis gtsang rgya bo brag nas phyugs nad bsrung bcos kyi gdams pa spyan drangs


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོའི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་བསྡུས་པ་ (Vol. 45, Text 16)