Ka dag rang byung rang shar

Revision as of 20:29, 4 October 2016 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་སྙིང་པོ་བཅུད་བསྡུས་རིག་པའི་དབང་བལྟ་བདེར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod rdzogs chen byang gter ka dag rang shar
  Location Volume 56, Text 21, Pages 637-658
  Cycle Ka dag rang byung rang shar
  Parent Cycle Byang gter
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
  Colophon ཅེས་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཡང་བཅུད་གཅེས་པའི་སྙིང་ཏིག་གི་དབྱིག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཆེད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་བལྟས་ཆོག་གི་ཞབས་ཏོག་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ