Gnyan lo tsA ba

Revision as of 23:45, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་
gnyan lo tsA ba

Nyen Lotsāwa

Other names
  • གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་
  • gnyan lo tsA ba dar ma grags
Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   gtsang
About
Religious Affiliations
Sakya
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2614
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་ (gnyan lo tsA ba dar ma grags)

Page #s for bio of this person: 524 to 525

Folio #s for bio of this person: 92b6 to 93a6

།གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་དར་མ་གྲགས་ནི། གཉན་ཆེན་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ལས་གཙང་ཤབ་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ནས་སྒྲ་ཚད་ལ་བསླབས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། རྡོ་རྗེ་གདན་པ་དང་རི་སུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་སོགས་ལས་ཆོས་དང་བསྟན་སྲུང་གི་སྐོར་མང་པོ་གསན། དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པས་དེང་སང་གཉན་གྱི་མགོན་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཁྱད་པར་འདིའི་སྒྲུབ་སྐོར་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས་དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་གི་བྱང་ཕྱོགས་བྲག་བྱ་སྐྱིབས་ཅན་དུ་སྦས་པའང་གདན་དྲངས་པས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར། དེ་ལས་བཀའ་མ་རྣམས་བླ་མ་གནམ་ཁའུ་བ་ལ་གནང་། དེས་རྗེ་བཙུན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གདམས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་མཛད། གཏེར་མ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་ལ་གནང་བར་གྲགས་ཀྱང་དེང་སང་དེའི་རྒྱུན་ཡོད་མེད་མ་འཚལ། ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་སྒྲུབ་སྐོར་དཔལ་མོ་གསེར་གྱི་སྙིང་ཐིག་ཅན་དུ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ལྡེར་བཟོའི་འོག །རལ་གཅིག་མའི་ལྡེར་སྐུ་སོ་ཕག་ལས་བྱས་པའི་ནུ་མ་གཡོན་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དེང་སང་རྗེ་ས་སྐྱ་པའི་གསེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལས་དམར་ཆུང་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་དེ་ཡིན་ལ། འདི་རྙིང་མའི་སྐོར་དུ་མི་གཏོགས་ཀྱང་འདིར་སྔ་མ་རྣམས་སུ་འབྲེལ་མཚུངས་སུ་བཀོད་འདུག་པ་ལྟར་མདོ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ།

gnyan lo tsA ba dar ma grags ni/_gnyan chen dpal dbyangs kyi gdung rgyud las gtsang shab stod du sku 'khrungs/_rgya gar du byon nas sgra tshad la bslabs pas mkhas par mkhyen/_rdo rje gdan pa dang ri sul gyi rnal 'byor ma sogs las chos dang bstan srung gi skor mang po gsan/_dpal mgon gdong bzhi pa'i skor rnams spyan drangs pas deng sang gnyan gyi mgon po zhes yongs su grags/_khyad par 'di'i sgrub skor o rgyan pad+ma thod phreng gis dpal mo dpal thang gi byang phyogs brag bya skyibs can du sbas pa'ang gdan drangs pas bka' gter chu bo gnyis 'dres su gyur/_de las bka' ma rnams bla ma gnam kha'u ba la gnang /_des rje btsun brtse ba chen po la gdams te dpal ldan sa skya pa'i bstan srung gi gtso bor mdzad/_gter ma rnams sprul sku ra shag chen po la gnang bar grags kyang deng sang de'i rgyun yod med ma 'tshal/_ku ru kul+le'i sgrub skor dpal mo gser gyi snying thig can du grags pa rgya gar rdo rje gdan gyi byang phyogs lha mo ku ru kul+le lder bzo'i 'og_/ral gcig ma'i lder sku so phag las byas pa'i nu ma g.yon pa nas spyan drangs pa deng sang rje sa skya pa'i gser chos bcu gsum las dmar chung skor gsum du grags pa'i ya gyal de yin la/_'di rnying ma'i skor du mi gtogs kyang 'dir snga ma rnams su 'brel mtshungs su bkod 'dug pa ltar mdo tsam bris pa yin no


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཉན་ཆད་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཟའ་བདུད་ནམ་མཁའི་ཧོམ་ཁུང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་དང་བཅས་པ་ (Vol. 54, Text 16)