Gar dbang las 'phro gling pa

From Rinchen Terdzö
Revision as of 21:38, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Garwang Ledro Lingpa
གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཨེ་སྤེ་ཅོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ (e spe cog gar dbang las 'phro gling pa)

Page #s for bio of this person: 599 to 601

Folio #s for bio of this person: 103a6 to 131a3

[edit]

།ལོ་ཆུང་དཀོན་མཆོག་འོད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་པ་ཨེ་སྤེ་ཅོག་གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ནི། ཨེ་ཡུལ་དྲུག་གི་ལུང་པའི་ལྗོངས་གང་པོ་ནག་གི་སྤེ་ཅོག་ཏུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཁེར་གད་འཁོར་ལོ་གྲགས་སོགས་ཀྱི་གདུང་རུས་ལས་རིག་འཛིན་རཏྣ་གླིང་པའི་དབོན་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྤྱོད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་མང་དུ་མཛད། བཅུ་བདུན་པར་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོ་ལ། ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར། ཡི་དམ་ཕག་མོ་དཀར་མོ། བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་། ཚེ་དཔག་མེད། མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་སོགས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་བརྩེགས་པའི་བྲག་ལ་དུས་ཕྱིས་སུའང་མི་ཐར་བ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་བྱོན་པས་དེར་ཡོད་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་གྱི་ས་ལ་བཀོད། གཞན་ཡང་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་མགུལ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད། ཁྲོས་མ་ནག་མོ། མ་ནིང་སྟག་ཞོན་ཞིང་སྐྱོང་སོགས། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་ཞབས་བཟོ་པ་ཏྲ་ཀ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། གསང་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་མངོན་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པས་ཕྱིང་དབར་སྟག་རྩེའི་སྡེ་པ་སོགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། དབུས་དང་ཡར་འབྲོག་ཨེ་དྭགས་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། རིག་འཛིན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་ཁྱུང་ཚང་བྲག་གི་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཡང་འདིས་ཕུལ་བར་གྲགས། སྐུ་ཚེའང་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞུགས་ཤིང་གདུང་རྒྱུད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་ཨེ་གང་པོ་སྤེ་ཅོག་ན་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་། གཏེར་ཆོས་གྲས་སེང་གདོང་མའི་སྐོར་སོགས་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཀྱང་གསན་ཚུལ་སྣང་མོད། དེང་སང་རྒྱུན་མི་འདུག །འོན་ཀྱང་རྗེ་བླ་མས་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་པས་ཕྱོགས་འདིར་ཡང་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ།

[edit]

lo chung dkon mchog 'od kyi rnam 'phrul dang /_rgyal sras lha rje'i skye ba bcu pa e spe cog gar dbang las 'phro gling pa ni/_e yul drug gi lung pa'i ljongs gang po nag gi spe cog tu lo tsA ba kher gad 'khor lo grags sogs kyi gdung rus las rig 'dzin rat+na gling pa'i dbon rgyud du 'khrungs/_dgung lo drug par rab tu byung /_spyod pa ya mtshan che ba mang du mdzad/_bcu bdun par yar lung shel brag pad+ma brtsegs pa nas thugs rje chen po 'khor ba las sgro la/_thugs dam zab pa skor bdun/_lus med mkha' 'gro'i chos skor/_yi dam phag mo dkar mo/_bka' brgyad rdzong 'phrang /_tshe dpag med/_mgon po phyag bzhi pa sogs chos dang rten dang dam rdzas dpag tu med pa spyan drangs/_pad+ma brtsegs pa'i brag la dus phyis su'ang mi thar ba la rdzu 'phrul gyis bya 'phur ba ltar byon pas der yod thams cad ngo mtshar gyi sa la bkod/_gzhan yang 'od de gung rgyal mgul nas tshe sgrub gsang ba 'dus pa dang rdo rje rgya mdud/_khros ma nag mo/_ma ning stag zhon zhing skyong sogs/_o rgyan gling pa'i gter zhabs bzo pa tra ka sogs snga phyir gter chos mang du spyan drangs/_gsang sngags bka' gter gyi gdams pa dpag tu med par gsan bsam sgom pa mthar phyin mdzad/_grub pa'i rtags dang mngon shes thogs pa med pas phying dbar stag rtse'i sde pa sogs chen po rnams kyis mchod gnas su bkur/_dbus dang yar 'brog e dwags sogs su 'gro don rgya cher bskyangs/_rig 'dzin zhig po gling pa'i khyung tshang brag gi gter gyi kha byang yang 'dis phul bar grags/_sku tshe'ang mthar phyin par bzhugs shing gdung rgyud dang chos brgyud kyang e gang po spe cog na phyis kyi bar yod par snang /_gter chos gras seng gdong ma'i skor sogs rig 'dzin gter bdag gling pas kyang gsan tshul snang mod/_deng sang rgyun mi 'dug_/'on kyang rje bla mas yang gter gyi tshul du gtan la phab pa'i phag mo dkar mo ye shes 'khor lo'i smin grol rdzogs par bka' drin du thob pas phyogs 'dir yang skal bzang du mtshon no


1 Cycles

  1. ཕག་དཀར་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་གསང་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་
    Phag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tig (3 of 3 Texts)


Works