Bde chen rgyal mo

Revision as of 23:38, 20 December 2018 by Jeremi (talk | contribs) (CSV import Creation of other deity pages.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


3 Text(s) Associated with this Deity[edit]

རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod klong snying yum bka' bde rgyal
Location Volume 36, Text 8, Pages 189-190
Cycle Yum bka' bde chen rgyal mo
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཞེས་པའང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྱན་རས་ཡངས་པ་གང་དེའི་བཀའ་བསྩལ་མི་ལྡོག་ཙམ་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ཡུམ་བཀའ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod klong snying yum bka' bde rgyal
Location Volume 36, Text 9, Pages 191-204
Cycle Yum bka' bde chen rgyal mo
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jigs med gling pa
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སྒྲགས་མདའ་མཚོ་རྒྱལ་བླ་མཚོར་མཁའ་འགྲོ་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། དཔལ་ལེན་པ་མེད་པའི་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་རིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས་བསྒྱུར་བ་སླད་ནས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པའོ།
ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod klong snying yum bka' bde rgyal
Location Volume 36, Text 10, Pages 205-218
Cycle Yum bka' bde chen rgyal mo
Parent Cycle Klong chen snying gi thig le
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'jigs med gling pa
Colophon ཅེས་པའང་རྩ་བའི་གཞུང་དང་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་འཁྱོགས་པར་ཉེར་མཁོའི་ཆ་ལག་གསལ་ལ་འདུས་པར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་