Badz+ra ma ti

From Rinchen Terdzö
Revision as of 19:43, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Vajramati
བཛྲ་མ་ཏི་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་བཛྲ་མ་ཏི་ (gter ston badz+ra ma ti)

Page #s for bio of this person: 550 to 551

Folio #s for bio of this person: 105b5 to 106a2

[edit]

།རྒྱ་གར་ནས་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་བཛྲ་མ་ཏི་ཞེས་པས། བལ་ཡུལ་ལི་ཤན་ཏིའི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་ཀློང་འོད་འཕྲོ་དང་། དེའི་ལས་ཚོགས་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་ཕག་ལ་ཆིབས་པའི་སྒོམ་བཟླས་དང་། སྨན་སྔགས་བསྡེབས་ནས་རིམས་ཏྲེ་ཏྲེ་ཧོ་སོགས་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའི་ནད་རིམས་རྣམས་སྲུང་བཅོས་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་གདན་དྲངས། དེ་སྐབས་ཚལ་གུང་ཐང་པ་གཞོན་ནུ་བསམ་གཏན་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་བྱོན་པས་གཏེར་སྟོན་དང་མཇལ་ནས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་པ། བཀའ་བབས་ལུང་ཟིན་ལྟར་བླ་མ་དཔལ་འབྱོར་ཞེས་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་ནའང་། དེང་སང་ནི་དྲག་མཐིང་སྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ལས་གཞན་མི་བཞུགས་སོ།

[edit]

rgya gar nas byon pa'i gter ston badz+ra ma ti zhes pas/_bal yul li shan ti'i gnas nas spyan drangs pa'i rdzogs chen mkha' klong 'od 'phro dang /_de'i las tshogs klu dang sa bdag gi gnyen por gyur pa o rgyan chen po sku mdog mthing ga phag la chibs pa'i sgom bzlas dang /_sman sngags bsdebs nas rims tre tre ho sogs snyigs ma lnga bdo ba'i nad rims rnams srung bcos kyi gdams pa zab mo zhal shes dang bcas pa gdan drangs/_de skabs tshal gung thang pa gzhon nu bsam gtan gyis bal yul du byon pas gter ston dang mjal nas gter chos rnams bod du spyan drangs pa/_bka' babs lung zin ltar bla ma dpal 'byor zhes pa nas brgyud de dar rgyas su gyur na'ang /_deng sang ni drag mthing sgom bzlas kyi lung rgyun tsam las gzhan mi bzhugs so


No results!


1 Works