A ya bon po lha 'bum

Revision as of 05:22, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་
a ya bon po lha 'bum

Aya Bönpo Lhabum

Other names
  • བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་
  • གུ་རུ་རྣོན་རྩེ་
  • bon po lha 'bum
  • gu ru rnon rtse
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Is emanation of
Vairotsana · Drenpa Namkha
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ (bon po lha 'bum)

Page #s for bio of this person: 420 to 420

Folio #s for bio of this person: 40b1 to 40b6

བྱང་གི་ཕྱི་གོང་རུ་བ་འཚུབ་མས་ཁྱེར༔ བོད་འདིར་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་གསུམ་དུ་གྱེས༔ བཀའ་གཏེར་གཉིས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྐྱོང༔ གཙང་གི་རུ་མཚམས་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ནི། བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་དྲན་པ་ནམ་མཁའ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་རྟ་ནག་གི་ཕྱོགས་སུ་འབྲོམ་སྟོན་པ་སོགས་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་བོན་སྔགས། མཚན་ལྷ་འབུམ་མམ་བོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་གུ་རུ་རྣོན་རྩེར་གྲགས། འདིས་གཙང་གི་རུ་མཚམས་དང་ཉེ་བའི་རྟ་ནག་དུང་ཕོར་བྲག་ནས་ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེའི་གཏེར་ཞལ་ཕྱེས་པར་གྲགས་ཀྱང་། རང་ལུགས་ལ་མདོས་ཕྲན་ཙམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ལས་གཞན་མི་བཞུགས། བོན་ཕྱོགས་སུ་མ་རྒྱུད་གསང་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ད་ལྟའི་བར་དར་རྒྱས་དང་ཐུགས་གཙིགས་ཆེ་བར་སྣང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མར་བདེ་མཆོག་སྙིང་པོའི་སྐོར་གྱི་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པའང་བཞུགས།

byang gi phyi gong ru ba 'tshub mas khyer:_bod 'dir dam chos bstan pa gsum du gyes:_bka' gter gnyis kyis sangs rgyas bstan pa skyong:_gtsang gi ru mtshams sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_a ya bon po lha 'bum zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bon po lha 'bum ni/_bai ro tsa na dang dran pa nam mkha' zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gtsang rta nag gi phyogs su 'brom ston pa sogs dang dus mnyam du 'khrungs/_rten bon sngags/_mtshan lha 'bum mam bon gyi phyogs su gu ru rnon rtser grags/_'dis gtsang gi ru mtshams dang nye ba'i rta nag dung phor brag nas chos bon sman rtsis kyi skor rgya che'i gter zhal phyes par grags kyang /_rang lugs la mdos phran tsam gyi lung rgyun las gzhan mi bzhugs/_bon phyogs su ma rgyud gsang mchog thugs rje nyi ma'i bskyed rdzogs kyi skor rgya chen po'i dbang lung khrid gsum da lta'i bar dar rgyas dang thugs gtsigs che bar snang /_phyis 'dir rje bla mar bde mchog snying po'i skor gyi bla rdzogs thugs gsum yang gter gyi tshul du bka' babs pa'ang bzhugs


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷཱ་བས་མཛད་པའི་མི་ཁ་དགྲ་སྒྱུར་གྱི་གཏོ་ (Vol. 54, Text 9)