Zur mkhar a jo dpal po


ཟུར་མཁར་ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་
zur mkhar a jo dpal po

Zurkhar Ajo Palpo

About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7621
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་ (a jo dpal po)

Page #s for bio of this person: 534 to 534

Folio #s for bio of this person: 97b3 to 97b6

།གཏེར་སྟོན་ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་ནི། བསམ་ཡས་དང་ཉེ་བའི་ཟུར་མཁར་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་ཁྱིམ་སྔགས་དཀྱུས་མ། འདིས་མོན་བུམ་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་ཀ་བ་ནས་བསོད་ནམས་གླང་པོ་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟབ་མོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལེན་དུ་འདེབས་བཞིན་པ་ཉིད་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་བརྟན་མ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་དང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་རྨ་རི་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་དྲག་མོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པར་བཤད་ཀྱང་ད་ལྟ་ནི་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་བཞུགས།

gter ston a jo dpal po ni/_bsam yas dang nye ba'i zur mkhar du 'khrungs/_rten khyim sngags dkyus ma/_'dis mon bum thang gi lha khang ka ba nas bsod nams glang po stobs skyed kyi 'khor lo zab mo spyan drangs pa thams cad kyis da lta'i bar phyag len du 'debs bzhin pa nyid kho bos kyang nos/_gzhan yang sbrags yang rdzong nas brtan ma mched gsum gyi sgrub thabs sogs dang /_bsam yas mchims phu nas rma ri rab 'byams rdo rje drag mo rgyal gyi sgrub skor rnams spyan drangs par bshad kyang da lta ni dpe lung gi rgyun ma bzhugs


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བསོད་ནམས་གླང་པོ་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ (Vol. 51, Text 32)