Yongs 'dzin ngag dbang grags pa


ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་
yongs 'dzin ngag dbang grags pa

Yongdzin Ngawang Drakpa

Dates
Birth:   1520
Death:   1580
Place of birth:   spa gro kun bzang gling
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   9
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Mutri Tsenpo · Zangpo Drakpa
Teachers
zla ba rgyal mtshan
Students
Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7502
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Ngawang-Drakpa/10171
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ (yongs 'dzin ngag dbang grags pa)

Page #s for bio of this person: 601 to 601

Folio #s for bio of this person: 131a3 to 131a6

།གཏེར་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ནི། སྤ་གྲོ་ཀུན་བཟང་གླིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་གདམས་ངག་གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན། ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་འཕུར་བ་སོགས་སྣང་རིག་འདྲེས་པའི་རྟགས་མངོན་གྱུར་དུ་སྟོན་ནུས་པ་དེས་གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་མེ་ཕྲེང་གི་སྐོར་དང་ཚེ་ཆུ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས་པར་གྲགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་རྒྱུན་ཡོད་པར་མ་མངོན། གང་ལྟར་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྟེ་བླ་མ་སོག་ཟློག་པས་ཀྱང་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཛད་སྣང་ངོ་།

gter ston rin po che yongs 'dzin ngag dbang grags pa ni/_spa gro kun bzang gling du kun mkhyen chen po'i gdung rgyud du 'khrungs/_rdzogs pa chen po gsang ba bla na med pa'i gdams ngag gsan bsam sgom gsum mthar phyin/_nam mkha' la bya bzhin 'phur ba sogs snang rig 'dres pa'i rtags mngon gyur du ston nus pa des gu ru drag po dmar nag me phreng gi skor dang tshe chu sogs gter nas bzhes par grags kyang bar skabs nas rgyun yod par ma mngon/_gang ltar yang mkhas grub chen po ste bla ma sog zlog pas kyang rtsa ba'i bla ma gtso che ba zhig tu mdzad snang ngo