Yolmo Tulku, 1st


ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་
shAkya bzang po

First Yolmo Tulku Śākya Zangpo

Other names
  • ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་
  • ཡོལ་མོ་གཏེར་སྟོན་
  • yol mo sprul sku
  • yol mo gter ston
Alternate names
  • Yolmo Tulku, 1st
Dates
Birth:   15th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
'gos pad+ma gung btsan
Teachers
Pad+ma gling pa
Students
Mchog ldan mgon po · Legs ldan bdud 'joms rdo rje · Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1698
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Shakya-Zangpo/P1698
Catalog Pages
Notes
Travelled to Nepal where he unearthed and restored the Boudhanath Stupa and opened the hidden land of yol mo gangs kyi ra ba.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ (yol mo sprul sku sngags 'chang shAkya bzang po)

Page #s for bio of this person: 575 to 577

Folio #s for bio of this person: 118a3 to 119a5

།ཆོས་བློན་ཆེན་པོ་འགོས་པདྨ་གུང་བཙན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ནི། ལ་སྟོད་ལྷོ་གྲོམ་པ་ལྗོངས་སུ་དྲང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས། ཡོལ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་ཞེས་བྱ་བའི་གདམས་པ་གཏེར་ནས་བཏོན། སྐབས་ཤིག་བསམ་ཡས་མཇལ་བར་ཕེབས་པ་ན་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས། ཆུ་སྤྲེལ་ལུག་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་ནས་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་དཀར་ཆག་ཞིག་གསོས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་གཏེར་ནས་བཞེས། ལུང་བསྟན་འདི་སྔར་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོས་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བཞེས་པས། སླར་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས་མ་ཡིག་གཏེར་ཤུལ་དུ་འདེབས། བུ་ཡིག་མཆོད་རྟེན་དམར་པོར་སྦས་པ་གཏེར་སྟོན་འདིས་བཞེས་ཞེས་འབྱུང་། དེ་ནས་ལྷ་སའི་ཆུ་རགས་ཀྱི་ཞིག་གསོས་མཛད་པས་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་འགའ་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས། མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ཞིག་གསོས་ནི་དཀར་ཆག་གི་ལུང་བསྟན་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ། ཀོང་པོ་དཀར་ཆེན་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ། འབྲི་གུང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་སོགས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དམ་པ་རྣམས་དང་མཇལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་དག་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཞིག་གསོས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། མཆོད་རྟེན་འདི་ཉིད་རི་དེའུ་འབུར་ཞིག་བརྐོས་ནས་གསལ་བར་མཛད་པས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག །སྲོག་ཤིང་ལས་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་ཆའི་གདུང་སྐྱེ་བདུན་ཁྱད་པར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་དུ་སྤེལ། གཞན་ཡང་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལྡན། མེས་སྟོན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། གཙང་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་བཟང་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་རིག་འཛིན་མངའ་རིས་པ་ཆེན་པོ་མཆེད་སོགས་ལ་ལྷུག་པར་བསྩལ་པས་བསྟན་པའི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟར་གྱུར། དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། མངའ་རིས་དང་གུང་ཐང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཆེར་བསྐྱངས། རི་བོ་དཔལ་འབར་དུ་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པའི་སྐབས། རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་དང་མཇལ། དེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྦས་ཡུལ་པདྨའི་ཚལ་ལམ་ཡོལ་མོ་གངས་རར་ཕེབས། ཙཱུ་ཌའི་དགོན་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཏབ། བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་མང་དུ་མཛད་ནས་སྐུ་ཚེའང་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞུགས། མཐར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྐབས། ཞལ་ཆེམས་ཞིབ་པར་བསྩལ་བ་ལྟར། ལ་སྟོད་མངའ་བདག་པའི་གདུང་རྒྱུད་དགེ་སློང་ནུབ་མར་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གདུང་རབས་བཅུ་བཞི་བར་འཁྲུངས་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བརྒྱ་བྱིན་ཡིན་ལ། དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའམ་སྟོབས་ལྡན་ཤུགས་འཆང་རྩལ་དུ་གྲགས་པས་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་གདན་ས་མཛད་ཅིང་བསྟན་པ་ལའང་བཀའ་དྲིན་ཆེ།

chos blon chen po 'gos pad+ma gung btsan gyi skye ba yol mo sprul sku sngags 'chang shAkya bzang po ni/_la stod lho grom pa ljongs su drang po rdo rje 'dzin pa chen po'i gdung rgyud du sku 'khrungs/_gsang sngags gsar rnying bka' gter ring lugs kun la mkhyen pa rgyas shing grub pa brnyes/_yol mo gangs kyi ra ba'i gnas sgo phyes shing thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrol zhes bya ba'i gdams pa gter nas bton/_skabs shig bsam yas mjal bar phebs pa na mkha' 'gro'i lung bstan byung nas/_chu sprel lug zla'i tshes bco brgyad la mchod rten dmar po nas bya rung kha shor gyi dkar chag zhig gsos lung bstan gyi shog dril gter nas bzhes/_lung bstan 'di sngar lha btsun sngon mos rnam snang sku rgyab nas bzhes pas/_slar lung bstan byung nas ma yig gter shul du 'debs/_bu yig mchod rten dmar por sbas pa gter ston 'dis bzhes zhes 'byung /_de nas lha sa'i chu rags kyi zhig gsos mdzad pas lung bstan byung nas/_thugs rje chen po rgyal po bka' 'bum gyi chos skor 'ga' zhig gter nas bzhes/_mchod rten chen po'i zhig gsos ni dkar chag gi lung bstan ltar rig 'dzin chen po pad+ma gling pa/_kong po dkar chen kun dga' grags pa/_'bri gung kun dga' rin chen sogs smon lam dang 'brel ba'i dam pa rnams dang mjal zhing byin gyis brlabs/_de dag gi rten 'brel la brten mchod rten chen mo'i zhig gsos mthar phyin par mdzad/_mchod rten 'di nyid ri de'u 'bur zhig brkos nas gsal bar mdzad pas gter nas gdan drangs pa lta bu yin 'dug_/srog shing las bal po'i rgyal po 'od zer go cha'i gdung skye bdun khyad par can spyan drangs nas 'gro don du spel/_gzhan yang kong chen nam mkha' dpal ldan/_mes ston nam mkha' rgyal mtshan/_rig 'dzin sangs rgyas bstan pa/_gtsang ston o rgyan dpal bzang sogs skyes bu dam pa mang po'i zhabs la gtugs/_snga 'gyur bka' gter gyi dbang khrid man ngag gi rgyun bzhugs pa phal cher gsan/_thugs nyams su bzhes te rig 'dzin mnga' ris pa chen po mched sogs la lhug par bstsal pas bstan pa'i srog mthud pa ltar gyur/_drag po mngon spyod kyi phrin las kyang mthar phyin par mdzad/_mnga' ris dang gung thang phyogs su 'gro don cher bskyangs/_ri bo dpal 'bar du thugs dam rgyun ring bzhugs pa'i skabs/_rig 'dzin mchog ldan mgon po dang mjal/_des lung bstan pa ltar sbas yul pad+ma'i tshal lam yol mo gangs rar phebs/_tsU Da'i dgon pa rten dang brten par bcas pa btab/_bod khams bde thabs mang du mdzad nas sku tshe'ang mthar phyin par bzhugs/_mthar sku zhi bar gshegs pa'i skabs/_zhal chems zhib par bstsal ba ltar/_la stod mnga' bdag pa'i gdung rgyud dge slong nub mar nyang rin po che nas gdung rabs bcu bzhi bar 'khrungs pa ni sprul sku nam mkha' brgya byin yin la/_de'i sprul pa'i sku ni rig 'dzin ngag gi dbang po'i thugs sras kyi gtso bo bstan 'dzin nor bu'am stobs ldan shugs 'chang rtsal du grags pas thub bstan rdo rje brag gi gdan sa mdzad cing bstan pa la'ang bka' drin che