Yang dben ri khrod seng+ge


ཡང་དབེན་རི་ཁྲོད་སེངྒེ་
yang dben ri khrod seng+ge

Yangen Ridrö Senge

About
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཡང་དབོན་རི་ཁྲོད་པ་སེངྒེ་ (yang dbon ri khrod pa seng+ge)

Page #s for bio of this person: 695 to 695

Folio #s for bio of this person: 178a1 to 178a1

ཡང་བོན་རི་ཁྲོད་པ་སེང་གེས་ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་ཕར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཐུ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་བྱང་བདག་དང་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆའང་བཞུགས་པར་སྣང་

yang bon ri khrod pa seng ges lho brag mkho mthing gi lha khang nas phar phyin rgyal ba'i bka' mthu zab khyad can spyan drangs pa la byang bdag dang pad+ma phrin las kyis mdzad pa'i yig cha'ang bzhugs par snang


List of Cycles Associated with this Person

  1. Zab gter phar phyin rgyal ba'i bka' mthus (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ལྷོ་བྲག་ཡང་དབེན་རི་ཁྲོད་སེངྒེའི་ཟབ་གཏེར་ཕར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཐུས་སྲུང་ཟློག་གསད་པ་ཟབ་མོ་གཞུང་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ (Vol. 54, Text 1)