Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer


ཚོགས་གཉིས་པདྨ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་
tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer

Tsoknyi Pema Drime Özer

Other names
  • ཚོགས་གཉིས་གྲུབ་དབང་
  • བྱ་བཏང་ཚོགས་གཉིས་
  • tshogs gnyis grub dbang
  • bya btang tshogs gnyis
Dates
Birth:   1828
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Teachers
chos rgyal rdo rje
Students
Chu gsol rtogs ldan
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7262
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/First-Tsoknyi,-Pema-Drime-Ozer/P7262
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས་དམར་ཁྲིད་རིགས་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཞེ་སྡང་གི་ངོ་བོ་སྦྱོང་བ་སྒྱུ་ལུས་བར་དོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 7, Text 22)
  2. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་གཏི་མུག་གི་ངོ་བོ་སྦྱོང་བ་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་གསལ་ (Vol. 7, Text 23)
  3. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་དམར་ཁྲིད་རིགས་ལྔ་ལས་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་མཉམ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་གསལ་ (Vol. 7, Text 24)
  4. བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ (Vol. 14, Text 1)
  5. ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་གཡང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་འདོད་དགུ་ཀུན་འབྱུང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་མཚོ་ (Vol. 50, Text 25)