Tshe ring rdo rje


ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་
tshe ring rdo rje

Ayuvajra
Tsering Dorje

Other names
  • སྤ་གྲོ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་
  • spa gro tshe ring rdo rje
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
lha lcam nus 'byin sa le'i g.yog mo gsal ba'i sgron ma
Teachers
Pad+ma tshe dbang rgyal po
Students
thugs sras kun grol rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P9933
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གདོང་དཀར་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ (gdong dkar la kha ba tshe ring rdo rje)

Page #s for bio of this person: 593 to 593

Folio #s for bio of this person: 127a2 to 127a5

།གདོང་དཀར་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ནི། ལྷ་ལྕམ་ནུས་འབྱིན་ས་ལེའི་གཡོག་མོ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལྷོ་སྤ་གྲོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། ཉང་རོ་རྩིས་གནས་གསར་གྱི་བྱང་། བྲག་དམར་གཏེར་ཁུང་གི་གནས་ནས་རྫོགས་ཆེན་སྤྱི་ཏིའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་། གནས་གསར་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་གྱི་རིལ་བུ་བྱ་མ་གསར་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་པ་དྲུག་གཏེར་ནས་བཞེས། ལྷོ་སྤ་གྲོ་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་པར་མཛད་ནས་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ཉང་ཤབ་རྟ་ནག་རྣམས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། སླར་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་དང་གདུང་སྲས་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བྱ་བས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པར་མཛད། སྤྱི་ཏིའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་མཁན་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བཟང་མ་ཉམས་པའང་ཐོབ་བོ།

gdong dkar la kha ba tshe ring rdo rje ni/_lha lcam nus 'byin sa le'i g.yog mo gsal ba'i sgron ma zhes pa'i skye ba yin/_lho spa gro'i phyogs su 'khrungs/_nyang ro rtsis gnas gsar gyi byang /_brag dmar gter khung gi gnas nas rdzogs chen spyi ti'i skor rnams gdan drangs shing /_gnas gsar yum chen mo'i sku rgyab nas dam rdzas skye bdun gyi ril bu bya ma gsar gyi sgo nga tsam pa drug gter nas bzhes/_lho spa gro nas kyang gter kha mang du bzhes par mdzad nas lho rgyud dang nyang shab rta nag rnams su 'gro don rgya cher mdzad cing /_slar yang gter ston nyid kyi sku skye dang gdung sras skal ldan rdo rje bya bas kyang 'gro don mtha' yas par mdzad/_spyi ti'i chos nyams len mkhan 'od lus grub pa 'ga' zhig byung bar grags shing smin grol gyi rgyun bzang ma nyams pa'ang thob bo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Spyi ti (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྤ་གྲོ་གདོང་ཁ་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་སྤྱི་ཏིའི་གཞུང་སྐོར་ (Vol. 58, Text 28)
  2. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་སྤྱི་ཏིའི་དབང་གི་ལག་ལེན་སྨིན་གྲོལ་བཅུད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་ (Vol. 58, Text 29)