Stag lung pa sangs rgyas dbon po


སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་
stag lung pa sangs rgyas dbon po

Taklungpa Sangye Önpo

Other names
  • གྲགས་པ་དཔལ་འོད་ཟེར་བཟང་པོ་
  • grags pa dpal 'od zer bzang po
Dates
Birth:   1251
Death:   1296
Place of birth:   g.yang shod
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Iron
Animal:   Pig
Rab Jyung:   4
About
Religious Affiliations
Kagyu
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1019
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Sanggye-On-Drakpa-Pel/13141
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ (stag lung pa sangs rgyas dbon po)

Page #s for bio of this person: 531 to 532

Folio #s for bio of this person: 96a3 to 96b3

།སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ནི། སྟག་ལུང་ག་ཟིའི་གདུང་ལས། ཁམས་ཀྱི་གཡང་ཤོད་བོང་ར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། ལྟེ་བ་བཅད་པས་པི་ཝང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བྱུང་། མཚན་དཀོན་མཆོག་སྲས་སུ་གསོལ། དགུང་ལོ་བཞི་ནས་དབུས་སུ་གདན་དྲངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་གྲགས་པ་དཔལ་འོད་ཟེར་བཟང་པོར་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་མཁན་པོ་དགའ་ལུང་པ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས། སླར་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་རི་བོ་ཆེའི་དགོན་སྡེ་བཏབ་སྟེ་ལྷ་ཁང་སོགས་ཕྱག་རྗེས་ཆེ། རྗེ་འདིས་གཙང་གི་བྲག་རྒྱ་བོ་དགུ་འདུས་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆུང་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེ་ནས། ཨོ་རྒྱན་ཀཻ་རི་བརྒྱད་བསྐོར་དང་། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཚན་རྡོར་དྲིལ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས། རྡོར་དྲིལ་འདི་ཀོང་སྟོད་གཙང་པོ་མགོ་དགུའི་སྒྲུབ་སྡེའི་ནང་རྟེན་དུ་ཕྱི་མོའི་བར་ཡོད། གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བྱུང་ཚུལ། བྲག་རྒྱ་བོ་གདོང་གི་བྲག་ལོགས་ནས། །ཆོས་སྙིང་དང་འདྲ་བ་བཅུ་བདུན་བཏོན། ཁྱད་པར་གཤིན་རྗེ་དགྲ་ནག་ཐོན། །འགར་རྫོང་བྲག་ནས་བཅུ་གསུམ་བཏོན། །ལུང་མོའི་རྫ་ནས་བུམ་པ་བཏོན། །དབུ་རྩེ་སྣང་བའི་རོལ་པ་དང་། །མགོན་པོ་ར་བ་སྔ་ལོག་རྫོང་། །དེ་སོགས་ནས་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་ཐོན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་ཆོག་བསྒྲིག་བཅས་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།

stag lung pa sangs rgyas dbon po ni/_stag lung ga zi'i gdung las/_khams kyi g.yang shod bong ra steng du 'khrungs/_lte ba bcad pas pi wang lta bu'i sgra las chos kyi tshigs bcad mang po byung /_mtshan dkon mchog sras su gsol/_dgung lo bzhi nas dbus su gdan drangs/_rab tu byung nas mtshan grags pa dpal 'od zer bzang por gsol/_dgung lo nyi shu la mkhan po dga' lung pa la bsnyen par rdzogs/_slar khams su phebs nas dpal ri bo che'i dgon sde btab ste lha khang sogs phyag rjes che/_rje 'dis gtsang gi brag rgya bo dgu 'dus zhes pa'i zur chung pa'i sgrub gnas de nas/_o rgyan kai ri brgyad bskor dang /_slob dpon rin po che'i phyag mtshan rdor dril sogs gter nas bzhes/_rdor dril 'di kong stod gtsang po mgo dgu'i sgrub sde'i nang rten du phyi mo'i bar yod/_gzhan yang gter gyi bka' babs byung tshul/_brag rgya bo gdong gi brag logs nas/_/chos snying dang 'dra ba bcu bdun bton/_khyad par gshin rje dgra nag thon/_/'gar rdzong brag nas bcu gsum bton/_/lung mo'i rdza nas bum pa bton/_/dbu rtse snang ba'i rol pa dang /_/mgon po ra ba snga log rdzong /_/de sogs nas gter chos mang du thon/_/zhes 'byung ba las thugs sgrub skor rdzogs par nos shing chog bsgrig bcas gter mdzod chen mor bzhugs su gsol ba yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Pad+ma gsang ba'i thig le (1 of 22 Texts)
  2. Thugs sgrub bde gshegs 'dus pa (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 6, Text 31)
  2. གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཐུན་མོང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་ (Vol. 6, Text 32)
  3. གུ་རུ་ཞི་དྲག་ཐུན་མོང་གི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ (Vol. 6, Text 33)
  4. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེར་གཤེགས་འདུས་པ་དང་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི། ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་ཁྲུས་ཆབ་ (Vol. 63, Text 25)