Stag lung pa sangs rgyas dbon po

From Rinchen Terdzö
Taklungpa Sangye Önpo
སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ (stag lung pa sangs rgyas dbon po)

Page #s for bio of this person: 531 to 532

Folio #s for bio of this person: 96a3 to 96b3

[edit]

།སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ནི། སྟག་ལུང་ག་ཟིའི་གདུང་ལས། ཁམས་ཀྱི་གཡང་ཤོད་བོང་ར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། ལྟེ་བ་བཅད་པས་པི་ཝང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བྱུང་། མཚན་དཀོན་མཆོག་སྲས་སུ་གསོལ། དགུང་ལོ་བཞི་ནས་དབུས་སུ་གདན་དྲངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་གྲགས་པ་དཔལ་འོད་ཟེར་བཟང་པོར་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་མཁན་པོ་དགའ་ལུང་པ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས། སླར་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་རི་བོ་ཆེའི་དགོན་སྡེ་བཏབ་སྟེ་ལྷ་ཁང་སོགས་ཕྱག་རྗེས་ཆེ། རྗེ་འདིས་གཙང་གི་བྲག་རྒྱ་བོ་དགུ་འདུས་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆུང་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེ་ནས། ཨོ་རྒྱན་ཀཻ་རི་བརྒྱད་བསྐོར་དང་། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཚན་རྡོར་དྲིལ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས། རྡོར་དྲིལ་འདི་ཀོང་སྟོད་གཙང་པོ་མགོ་དགུའི་སྒྲུབ་སྡེའི་ནང་རྟེན་དུ་ཕྱི་མོའི་བར་ཡོད། གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བྱུང་ཚུལ། བྲག་རྒྱ་བོ་གདོང་གི་བྲག་ལོགས་ནས། །ཆོས་སྙིང་དང་འདྲ་བ་བཅུ་བདུན་བཏོན། ཁྱད་པར་གཤིན་རྗེ་དགྲ་ནག་ཐོན། །འགར་རྫོང་བྲག་ནས་བཅུ་གསུམ་བཏོན། །ལུང་མོའི་རྫ་ནས་བུམ་པ་བཏོན། །དབུ་རྩེ་སྣང་བའི་རོལ་པ་དང་། །མགོན་པོ་ར་བ་སྔ་ལོག་རྫོང་། །དེ་སོགས་ནས་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་ཐོན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་ཆོག་བསྒྲིག་བཅས་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།

[edit]

stag lung pa sangs rgyas dbon po ni/_stag lung ga zi'i gdung las/_khams kyi g.yang shod bong ra steng du 'khrungs/_lte ba bcad pas pi wang lta bu'i sgra las chos kyi tshigs bcad mang po byung /_mtshan dkon mchog sras su gsol/_dgung lo bzhi nas dbus su gdan drangs/_rab tu byung nas mtshan grags pa dpal 'od zer bzang por gsol/_dgung lo nyi shu la mkhan po dga' lung pa la bsnyen par rdzogs/_slar khams su phebs nas dpal ri bo che'i dgon sde btab ste lha khang sogs phyag rjes che/_rje 'dis gtsang gi brag rgya bo dgu 'dus zhes pa'i zur chung pa'i sgrub gnas de nas/_o rgyan kai ri brgyad bskor dang /_slob dpon rin po che'i phyag mtshan rdor dril sogs gter nas bzhes/_rdor dril 'di kong stod gtsang po mgo dgu'i sgrub sde'i nang rten du phyi mo'i bar yod/_gzhan yang gter gyi bka' babs byung tshul/_brag rgya bo gdong gi brag logs nas/_/chos snying dang 'dra ba bcu bdun bton/_khyad par gshin rje dgra nag thon/_/'gar rdzong brag nas bcu gsum bton/_/lung mo'i rdza nas bum pa bton/_/dbu rtse snang ba'i rol pa dang /_/mgon po ra ba snga log rdzong /_/de sogs nas gter chos mang du thon/_/zhes 'byung ba las thugs sgrub skor rdzogs par nos shing chog bsgrig bcas gter mdzod chen mor bzhugs su gsol ba yin no


2 Cycles

  1. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
    Pad+ma gsang ba'i thig le (1 of 22 Texts)
  2. ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་
    Thugs sgrub bde gshegs 'dus pa (4 of 4 Texts)


Works