Stag bon gu ru hUM 'bar


སྟག་བོན་གུ་རུ་ཧཱུཾ་འབར་
stag bon gu ru hUM 'bar

Takbön Guru Hūm Bar

Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   stag sde
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གུ་རུ་ཧཱུཾ་འབར་ (gu ru hUM 'bar)

Page #s for bio of this person: 516 to 516

Folio #s for bio of this person: 88b2 to 88b4

།གུ་རུ་ཧཱུྃ་འབར་ནི་སྟག་སྡེར་བོན་གཤེན་གྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པ། དེས་མངའ་རིས་ཐོ་ལིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྣོ་མྱུར་ཚན་ཆེའི་དྲག་སྔགས་རྣམས་གདན་དྲངས་ནས་སྟག་སྡེའི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་། དེས་པུ་རང་གི་བཙད་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་ཕུལ་བས་མཉེས། དེས་གཙང་སྒྱེར་ཕུའི་ཀློག་སྐྱ་སྟོན་པ་ལ་གནང་། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ཡང་ནོས་སོ།

gu ru hU~M 'bar ni stag sder bon gshen gyi rigs su 'khrungs/_rten sngags pa/_des mnga' ris tho ling gtsug lag khang gi dpal rta mgrin gyi thugs ka nas gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skor shin tu zab cing rno myur tshan che'i drag sngags rnams gdan drangs nas stag sde'i grags pa rgyal mtshan la gnang /_des pu rang gi btsad po lha bla ma ye shes 'od la phul bas mnyes/_des gtsang sgyer phu'i klog skya ston pa la gnang /_de nas rim par brgyud pa'i gdams ngag gi rgyun yang nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skor (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ (Vol. 53, Text 15)
  2. བདུད་གཟའ་ཁ་འབར་རལ་གཅིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་གྱེར་སྒོམ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ (Vol. 53, Text 16)