Sna nam 'brog pa thub rgyal


སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་
sna nam 'brog pa thub rgyal

Nanam Drokpa Tupgyal

Other names
  • སྣ་ནམ་པ་
  • sna nam pa
Dates
Birth:   11th Century
Place of birth:   mdo khams dge rgyal byang rong gi mtshams
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P9190
Catalog Pages
Notes
Kongtrul states that he is the previous birth of snye mo zhu yas
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་སྣ་ནམ་པ་; འབྲོག་པ་སྣ་ནམ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་པོ་ (gter ston sna nam pa; 'brog pa sna nam thub pa rgyal po)

Page #s for bio of this person: 409 to 410

Folio #s for bio of this person: 35a6 to 35b4

དེ་ནས་ཐང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལུང་བསྟན་གོ་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་མི་སྣང་ཡང་གཞུང་སོར་བཞག་ལྟར་རིམ་པར་བརྗོད་ན། དེ་ཉིད་ལས། ཁམས་ཀྱི་རྨེ་མདོར་བྱ་ཁྱི་ལྷ་ཁང་འཁྲུགས༔ ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སྣ་ནམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་སྣ་ནམ་པ་ནི། བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ། མདོ་ཁམས་དགེ་རྒྱལ་བྱང་རོང་གི་མཚམས་སུ། ཞང་སྣ་ནམ་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞན་འབྲོག་པ་སྣ་ནམ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་པོར་ཡང་གྲགས། རྟེན་སྔགས་དཀར་དཀྱུས་མ། ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མར་ཕེབས། དེའི་ཀ་ཞུ་ནས་ཆོས་དང་སྨན་དཔྱད་རྩིས་སོགས་ཕན་བྱེད་མང་པོ་གཏེར་དུ་བཞེས་ཀྱང་དེང་སང་གཏོ་བཅོས་བརྒྱ་རྩའི་འཁོར་ལོ་ལས་གཞན་མི་སྣང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་གཏད་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གསལ་སྣང་ལ་བརྟེན། འདིའི་ཡང་སྲིད་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་ཀྱི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་གཞུང་དང་རྒྱལ་པོ་མདོ་བཅུའི་གདམས་པ་སོགས་བཀའ་བབས་པར་སྣང་།

de nas thang yig chen mo'i lung bstan go rim mthar chags su mi snang yang gzhung sor bzhag ltar rim par brjod na/_de nyid las/_khams kyi rme mdor bya khyi lha khang 'khrugs:_klong thang sgrol mar sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sna nam pa zhes bya ba 'byung:_zhes pa'i gter ston sna nam pa ni/_bai ro'i rnam 'phrul/_mdo khams dge rgyal byang rong gi mtshams su/_zhang sna nam pa'i rigs su 'khrungs/_mtshan gzhan 'brog pa sna nam thub pa rgyal por yang grags/_rten sngags dkar dkyus ma/_klong thang sgrol mar phebs/_de'i ka zhu nas chos dang sman dpyad rtsis sogs phan byed mang po gter du bzhes kyang deng sang gto bcos brgya rtsa'i 'khor lo las gzhan mi snang /_phyis 'dir rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros gter dpe gtad cing o rgyan yab sras kyi byin rlabs gsal snang la brten/_'di'i yang srid snye mo zhu yas kyi rdzogs pa chen po sku gsum nyi zla 'bar ba'i gzhung dang rgyal po mdo bcu'i gdams pa sogs bka' babs par snang


List of Cycles Associated with this Person

  1. Gsang mtshan thugs kyi sgrub pa (1 of 2 Texts)
  2. Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsa (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་ (Vol. 42, Text 42)
  2. གཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་རྒྱ་ནག་གི་གཏིང་རྫོགས་འཁོར་ལོའི་ཞལ་ཤེས་ (Vol. 42, Text 43)
  3. གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ མིག་ནད་སྲུང་ཐབས་ (Vol. 45, Text 15)
  4. ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཙཀྲ་ (Vol. 46, Text 4)