Skal ldan byis pa


སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་
skal ldan byis pa
Other names
  • ལས་ཅན་གྱི་བྱིས་པ་
  • las can gyi byis pa
Dates
Birth:   c. 13th century
About
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4042
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: skal ldan byis pa (སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་)

Page #s for bio of this person: 544 to 545

Folio #s for bio of this person: 102b6 to 103a4

།སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་ནི། སྔོན་མངའ་རིའི་ཡུལ་གུ་གེ་འདམ་གྲོགས་ཞེས་པར། བྱིས་པ་མང་པོས་བྱེ་མའི་སྤོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྲུས་པས། རྡོའི་སྒྲོམ་གྲུ་བཞི་ཁེབས་དང་བཅས་པ་ཞིག་བྱུང་བ། ཁ་ཕྱེས་པའི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་ཤིག་ཤིག་བྱུང་བ་དང་། བྱིས་པ་གཞན་རྣམས་ཤི །བྱིས་པ་མཛངས་པ་ཞིག་གིས་ཡ་ཁེབས་ཁྱེར་ནས་བྲོས་པས་སྐྱོན་མ་བྱུང་། དེར་ཡུལ་དེར་ནད་ཡམས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་གཉན་རིམས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་མི་ཕྱུགས་མང་པོ་ཤི་བ་ན། ཡ་ཁེབས་དེ་ལས་རིམས་སྲུང་ཆིག་དྲིལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་བྱུང་སྟེ། འཁོར་ལོ་དང་རྫས་སྔགས་རྣམས་བྱིན་པས་ནད་རིམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བཅད་པ་བཞིན་དུ་སོང་བས་ཟབ་པར་ཤེས་ཏེ་རིམ་པར་སྤེལ་བས་དེང་སང་གི་བར་དུ་གུ་གེ་ཆིག་དྲིལ་ཞེས་སྲུང་བ་ཟབ་མོར་བྱེད་ཅིང་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གཏེར་སྟོན་གྱི་མཚན་ལའང་བྱིས་པ་ལས་མཚན་གཞན་མ་ཐོགས་པས་སྐལ་ལྡན་བྱིས་པར་མིང་ཆགས་པར་སྣང་ངོ་།

skal ldan byis pa ni/_sngon mnga' ri'i yul gu ge 'dam grogs zhes par/_byis pa mang pos bye ma'i spo chen po zhig brus pas/_rdo'i sgrom gru bzhi khebs dang bcas pa zhig byung ba/_kha phyes pa'i nang nas sems can rigs mi gcig pa mang po shig shig byung ba dang /_byis pa gzhan rnams shi_/byis pa mdzangs pa zhig gis ya khebs khyer nas bros pas skyon ma byung /_der yul der nad yams chen po byung ste gnyan rims kyi rigs mi 'dra ba du mas mi phyugs mang po shi ba na/_ya khebs de las rims srung chig dril gyi skor rnams byung ste/_'khor lo dang rdzas sngags rnams byin pas nad rims thams cad chu bcad pa bzhin du song bas zab par shes te rim par spel bas deng sang gi bar du gu ge chig dril zhes srung ba zab mor byed cing lung dang phyag len gyi rgyun ma nyams pa bdag gis kyang nos/_gter ston gyi mtshan la'ang byis pa las mtshan gzhan ma thogs pas skal ldan byis par ming chags par snang ngo /


List of Cycles Associated with this Person

  1. Gu ge chig dril (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཉན་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་གྱི་བཅུད་འཁོར་ནག་པོ་ (Vol. 45, Text 9)