Ska ba dpal brtsegs


སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་
ska ba dpal brtsegs

Kawa Paltsek

Other names
  • ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་
  • lo tsA ba ska ba dpal brtsegs
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   'phan yul, dbu
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P8182
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Kawa-Peltsek/10881
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལོ་ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ (lo chen ska ba dpal brtsegs)

Page #s for bio of this person: 389 to 390

Folio #s for bio of this person: 25a3 to 25b1

།ལོ་ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ནི། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཏེ། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་སྐ་བ་ཞེས་པའི་སར་ཡབ་སྐ་བ་བློ་ལྡན་དང་། ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་མཛེས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སྒྲ་སྐད་ལོ་ཙཱ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཡིན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཞུས་པས། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ཏེ་གཞན་སེམས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འབྲི་བ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཡིན་ཏེ་ཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དེང་སང་ཡང་ཁམས་བོད་གཉིས་ཀར་དར་རྒྱས་ཆེ། གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་མཛད། འདིའི་དབོན་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་མང་དུ་བྱོན་པ་དང་། རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་སོགས་བྱོན་པར་སྣང་།

lo chen ska ba dpal brtsegs ni/_ska cog zhang gsum du grags pa'i nang tshan te/_dbu ru 'phan yul ska ba zhes pa'i sar yab ska ba blo ldan dang /_yum 'bro bza' mdzes ma gnyis kyi sras su 'khrungs/_slob dpon chen pos sprul pa'i lo tsAr lung bstan pa bzhin sgra skad lo tsA la mkhas pa'i phul du phyin/_mkhan po bo d+hi satwa las rab tu byung ste sad mi mi bdun gyi nang tshan yin/_slob dpon rin po che las gsang sngags kyi chos zhus pas/_mngon par shes pa phyogs med du shar te gzhan sems thogs med du mkhyen pa'i dngos grub brnyes/_bod kyi yi ge 'bri ba po thams cad kyi phyi mo yin te khrid rgyun ma nyams pa deng sang yang khams bod gnyis kar dar rgyas che/_gsung rab rin po che'i gtam la sogs pa'i bstan bcos kyang mang du mdzad/_'di'i dbon rgyud las kyang bstan pa'i gsal byed chen po mang du byon pa dang /_rnam 'phrul gter ston grwa pa mngon shes sogs byon par snang

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position: