Sgrub thabs 'dod bum Outline

Outline for sgrub thabs 'dod bum

sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang gi sa bcad
1. spyi gleng
1.1. brgyud yig (Text 1)
1.2. spyi chings (Text 2)
2. sgrub thabs dbang dang rjes gnang
2.1. bla ma zhi ba'i skor (Texts 3-5)
2.2. bla ma drag po'i skor (Texts 6-11)
2.3. tshe dpag med kyi skor (Texts 12-16)
2.4. spyan ras gzigs kyi skor (Texts 17-19)
2.5. 'jam dpal gshin rje'i skor (Texts 20-21)
2.6. rta mgrin gyi skor (Texts 22-24)
2.7. phyag rdor gyi skor (Texts 25-27)
2.8. phag mo'i skor (Texts 28-31)
2.9. shes rab kyi lha'i skor (Texts 32-34)
2.10. phrin las kyi lha'i skor (Texts 35-39)
2.11. bstan srung mgon po'i skor (Texts 40-46)
2.12. bstan srung sna tshogs pa'i skor (Texts 47-58)
2.13. nor lha'i skor (Texts 59-66)
3. mjug pa
3.1 mjug gi sbyar byang (Text 67)
3.2 dris len (Texts 68-69)
3.3. dbang gi gtorma bca’ thabs (Text 70)

སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་ས་བཅད
1. སྤྱི་གླེང
1.1. བརྒྱུད་ཡིག་ (Text 1)
1.2. སྤྱི་ཆིངས་ (Text 2)
2. སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་རྗེས་གནང་ 
2.1. བླ་མ་ཞི་བའི་སྐོར་ (Texts 3-5)
2.2. བླ་མ་དྲག་པོའི་སྐོར་ (Texts 6-11)
2.3. ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐོར་ (Texts 12-16)
2.4. སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐོར་ (Texts 17-19)
2.5. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་སྐོར་ (Texts 20-21)
2.6. རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་ (Texts 22-24)
2.7. ཕྱག་རྡོར་གྱི་སྐོར་ (Texts 25-27)
2.8. ཕག་མོའི་སྐོར་ (Texts 28-31)
2.9. ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷའི་སྐོར་ (Texts 32-34)
2.10. ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷའི་སྐོར་ (Texts 35-39)
2.11. བསྟན་སྲུང་མགོན་པོའི་སྐོར་ (Texts 40-46)
2.12. བསྟན་སྲུང་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ (Texts 47-58)
2.13. ནོར་ལྷའི་སྐོར་ (Texts 59-66)
3. མཇུག་པ 
3.1. མཇུག་གི་སྦྱར་བྱང (Text 67)
3.2. དྲིས་ལེན་ (Texts 68-69) 
3.3. དབང་གི་གཏོར་མ་བཅའ་ཐབས་ (Text 70)