Seng gdong dkar mo

1 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཟབ་གསང་འཆི་མེད་སྙན་བརྒྱུད་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སེང་གདོང་བཞད་པའི་སྙིང་ཏིག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rjes dran seng gdong bcud len
Location Volume 30, Text 33, Pages 719-723
Cycle Seng gdong dkar mo'i shu dag dkar po'i bcud len
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Colophon འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གསང་བ་ཆེན་པོའི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དག་པར་ཕབ་པའོ་