Rwa ston stobs ldan rdo rje


རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
rwa ston stobs ldan rdo rje

Ratön Topden Dorje

Other names
 • པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་
 • རྭ་སྟོན་འཇམ་དཔལ་
 • རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་ཐོགས་མེད་རྩལ་
 • pad+ma tshe dbang rtsal
 • rwa ston 'jam dpal
 • rwa ston stobs ldan thogs med rtsal
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Lang Palgyi Senge
Teachers
chos rje gling pa
Students
Chos kyi 'byung gnas · Thugs mchog rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P666
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་; པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་ (rwa ston stobs ldan rdo rje; pad+ma tshe dbang rtsal)

Page #s for bio of this person: 631 to 633

Folio #s for bio of this person: 146a3 to 147a4

།རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེའམ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་ནི་གཙང་རྒྱང་རྩེར་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་གདུང་རིགས་སྔགས་འཆང་ནུས་ལྡན་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྒྱང་རྩེར་ཟུར་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལས་གསན་སྦྱང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛད། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བྱོན་པས་ཉིད་ལ་བཞུགས་པའི་བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གསར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། ཤོག་སེར་འབེབས་པའི་ཡི་གེ་པའང་ཕལ་ཆེར་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ་ཡུན་རིང་པོར་ཞབས་པད་བསྟེན་པས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན། དབུས་སུ་དུས་ཟིང་བྱུང་བས་ཆོས་གླིང་ཉིད་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་དུ་ཕེབས་པའི་ཞབས་ཕྱིར་བྱོན། དེ་སྐབས་ཆོས་གླིང་ཉིད་ཞིང་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་རྭ་སྟོན་ལ་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་བྱང་གླིང་དྲག་པོའི་གནས་རླུང་ནག་རྩུབ་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁྱོད་ཡིན་པས་ངེད་ཀྱི་སྒྱུ་ལུས་བརྟུལ་བའི་ས་སྤང་འཁོར་གོང་འོག་ཏུ་གནས་གཞི་ཐེབས་པ་དང་། བྱང་གླིང་གི་གནས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་། གནས་ཀྱི་གསལ་ཆ་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཞལ་ཆེམས་རྒྱས་པར་བསྩལ་པ་བཞིན། ཆོས་གླིང་ཞིང་གཤེགས་པའི་སྤང་འཁོར་གྱི་གཟིམས་ཆུང་དང་སྤུར་ཐལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་སོགས་ལ་ཞབས་ཏོག་སོགས་བགྱིས་ནས་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བརྩམས་ཀྱང་བདུད་རིགས་ཀྱི་འཕྲུལ་གྱིས་གྲྭ་སློབ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས་པར་ལུས། ཆོས་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཞིག་ཀྱང་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་སྤུ་བོ་བྲག་སྐེད་དགོན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཡར་གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དང་མཐའ་འཁོབ་མུན་གླིང་འབྲས་ལྗོངས་སོགས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནས་ཕེབས། ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར། འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཞི་བ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག །དྲག་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྟ་ནག་སྐོར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་དེང་སང་ཡང་ཆོས་རྒྱུན་དར་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་ཤས་སྤྱན་དྲངས་པར་གསལ། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་ཐའི་ཇི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་གཙོར་གྱུར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་སྦྱོར་མང་དུ་གནང་ཞིང་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། སྤུ་བོར་བཞུགས་སྐབས་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་གླིང་སྐོར་སོགས་དབང་ལུང་མང་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་ཀྱང་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བས་མཚོན། གནས་གསར་བ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་དང་། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཀྱང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཤེགས། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དྭགས་པོ་ལ་བར་འཚོ་བྱེད་དུ་ཨ་བོ་ཆོས་རྗེའི་དབོན་རིགས་སུ་འཁྲུངས་གདུང་རྒྱུད་རྒྱང་རྩེ་བྲག་དམར་བླ་བྲང་དུ་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་རྒྱུན་ཀྱང་མ་ཉམས་པ་ཡོད་དོ།

rlangs chen dpal gyi seng ge'i rnam 'phrul rwa ston stobs ldan rdo rje'am pad+ma tshe dbang rtsal ni gtsang rgyang rtser mthu stobs kyi dbang phyug rwa lo tsA ba chen po'i gdung rigs sngags 'chang nus ldan bar ma chad par byon pa'i rigs su 'khrungs/_rgyang rtser zur sde grwa tshang las gsan sbyang phul du phyin par mdzad/_rig 'dzin chos rje gling pa'i sku drung du byon pas nyid la bzhugs pa'i bka' chos thams cad bum pa gang byor bstsal cing /_khyad par nyid kyi gter gsar thams cad kyi chos kyi bdag por mnga' gsol/_shog ser 'bebs pa'i yi ge pa'ang phal cher 'di nyid yin la yun ring por zhabs pad bsten pas thugs kyi dgongs pa lon/_dbus su dus zing byung bas chos gling nyid sbas yul pad+ma bkod du phebs pa'i zhabs phyir byon/_de skabs chos gling nyid zhing gshegs pa'i dus su rwa ston la pad+ma bkod kyi byang gling drag po'i gnas rlung nag rtsub 'gyur sogs kyi bdag po khyod yin pas nged kyi sgyu lus brtul ba'i sa spang 'khor gong 'og tu gnas gzhi thebs pa dang /_byang gling gi gnas rnams kyi gnas sgo 'byed pa dang /_gnas kyi gsal cha dgos tshul sogs zhal chems rgyas par bstsal pa bzhin/_chos gling zhing gshegs pa'i spang 'khor gyi gzims chung dang spur thal gyi mchod rten sogs la zhabs tog sogs bgyis nas zhal chems bzhin bsgrub par brtsams kyang bdud rigs kyi 'phrul gyis grwa slob sogs kyi rten 'brel ma 'grigs par lus/_chos gling pa'i sku skye zhig kyang ngos 'dzin mdzad pa spu bo brag sked dgon par bzhugs su gsol/_de nas yar gtsang phyogs su phebs/_de nas kyang rgya gar rtswa mchog grong dang mtha' 'khob mun gling 'bras ljongs sogs su brtul zhugs kyi spyod pa kho nas phebs/_kha byang phyag tu son pa ltar/_'on phu stag tshang nas rdo rje phur pa zhi ba kun bzang thugs tig_/drag po che mchog dang rta nag skor gyi chos sde ngo mtshar can spyan drangs pa deng sang yang chos rgyun dar zhing kho bos kyang nos/_gzhan yang gter kha shas spyan drangs par gsal/_sku tshe'i smad la mi dbang pho lha tha'i ji bsod nams stobs rgyal gyis dbu'i mchod gnas su bkur/_bod khams bde thabs gtsor gyur zhi rgyas dbang drag gi las sbyor mang du gnang zhing rtags thon par mdzad/_spu bor bzhugs skabs rje bstan pa'i nyin byed kyis kyang chos gling skor sogs dbang lung mang du gsan nas thugs yid gcig 'dres su gyur/_rgyal dbang zhwa dmar nag kyang chos bdag tu mnga' gsol bas mtshon/_gnas gsar ba ngag dbang kun dga' legs pa'i 'byung gnas dang /_dpal sa skya pa sogs bstan 'dzin gyi skyes chen du mas kyang dngos dang brgyud pa'i sgo nas gsung gi bdud rtsi bzhes/_de lta bu'i sgo nas sku tshe dang phrin las mthar phyin te 'og min rdo rje bkod pa'i grong khyer du gshegs/_sprul pa'i sku dwags po la bar 'tsho byed du a bo chos rje'i dbon rigs su 'khrungs gdung rgyud rgyang rtse brag dmar bla brang du da lta'i bar bzhugs shing chos rgyun kyang ma nyams pa yod do


List of Cycles Associated with this Person

 1. Stag tshang rdo rje phur pa rdo rje sems dpa' rigs lnga rgyan gcig (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་མཆོག་གི་སྣང་བ་ (Vol. 5, Text 11)
 2. ཆོས་བདག་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་རབ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ (Vol. 5, Text 15)
 3. ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་བྱིན་རླབས་བུམ་བཟང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་འདོད་འཇོ་ (Vol. 13, Text 54)
 4. བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་བཀའ་རྒྱ་མ་ (Vol. 13, Text 55)
 5. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ༔ རྡོར་སེམས་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་ (Vol. 31, Text 6)
 6. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་ང་རོ་ (Vol. 32, Text 11)
 7. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་རབ་གསང་བ་འཕྲུལ་འབྱེད་ (Vol. 32, Text 12)
 8. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཆེ་མཆོག་གི་ལས་བྱང་དབང་བསྐུར་བསྒྱུར་ཁའི་ཟུར་འདེབས་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ (Vol. 32, Text 13)
 9. རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་བྱེད་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་ (Vol. 36, Text 4)
 10. ཆོས་བདག་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་བཀའ་བཞིའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྷན་ཐབས་སུ་སྤེལ་བ་ (Vol. 45, Text 48)
 11. རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བུམ་ཆོག་བཀྲུ་བྱབ་དང་བཅས་པ་ལྷན་ཐབས་སུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 45, Text 49)