Rtse le sna tshogs rang grol


རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་
rtse le sna tshogs rang grol

Tsele Natsok Rangdrol

Tsele Natsok Rangdrol.jpg
Dates
Birth:   1608
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Earth
Animal:   Monkey
Rab Jyung:   10
About
Religious Affiliations
Nyingma; Kagyu
Teachers
'ja' tshon snying po · Ra zhi pad+ma rig 'dzin
Students
Lha btsun nam mkha' 'jigs med · Peling Sungtrul, 3rd · Gong ra lo chen gzhan phan rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1687
Catalog Pages


Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་ (Vol. 20, Text 9)
  2. རྩ་གསུམ་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ (Vol. 41, Text 24)
  3. རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཆོ་ག་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་ (Vol. 52, Text 5)