Rong zom chos kyi bzang po


རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་
rong zom chos kyi bzang po

Rongzom Chökyi Zangpo

Other names
 • རོང་ཟོམ་པ་
 • རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་
 • rong zom pa
 • rong zom paN+Di ta
Dates
Birth:   1042
Death:   1136
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Water
Animal:   Horse
Rab Jyung:   1
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana
Biographical information
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3816
Treasury of Lives Link
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Rongzom-Chokyi-Zangpo/6194
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: པཎ་ཆེན་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ (paN chen rong zom chos kyi bzang po)

Page #s for bio of this person: 518 to 519

Folio #s for bio of this person: 89b5 to 90a1

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་བཞེས་པར་གྲགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་རྒྱུན་བྱུང་མིན་མ་ངེས། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ངོ་མཚར་ཅན་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ནོས་ཤིང་། རོང་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་འདིར་སྨོས་མ་དགོས་སོ།

lo chen bai ro dngos byon gangs ri'i ljongs tsam na phul du byung ba'i paN+Di ta chen po rong zom chos kyi bzang pos kyang zab gter 'ga' zhig bzhes par grags kyang bar skabs nas rgyun byung min ma nges/_phyis 'dir rje bla ma mdo sngags gling par mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi gsang sgrub kyi gzhung ngo mtshar can yang gter du babs pa kho bos kyang skal pa bzang po'i dpyid du nos shing /_rong pa chen po'i rnam par thar pa ni rgya cher yongs su grags pas 'dir smos ma dgos so

Buddha Nature Project

Expand to see this person's philosophical positions on Buddha-nature.

Is Buddha-nature considered definitive or provisional?
Position:
Notes:
All beings have Buddha-nature
Position:
If "Qualified", explain:
Notes:
Which Wheel Turning
Position:
Notes:
Yogācāra vs Madhyamaka
Position:
Notes:
Zhentong vs Rangtong
Position:
Notes:
Promotes how many vehicles?
Position:
Notes:
Analytic vs Meditative Tradition
Position:
Notes:
What is Buddha-nature?
Position:
Notes:
Svātantrika (རང་རྒྱུད་) vs Prāsaṅgika (ཐལ་འགྱུར་པ་)
Position:
Notes:
Causal nature of the vajrapāda
Position:

List of Cycles Associated with this Person

 1. Yang gter pad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsal (8 of 8 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་ (Vol. 52, Text 30)
 2. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ (Vol. 52, Text 31)
 3. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ (Vol. 52, Text 32)
 4. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ་ (Vol. 52, Text 33)
 5. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ་ (Vol. 52, Text 34)
 6. པདྨ་གར་དབང་མཁའ་འགྲོ་མའི་རྟོག་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱུན་གྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཟབ་མོ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ (Vol. 52, Text 35)
 7. རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 52, Text 36)
 8. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ་ (Vol. 52, Text 37)