Rong pa gter ston bdud 'dul gling pa


རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་
rong pa gter ston bdud 'dul gling pa

Rongpa Tertön Dudul Lingpa

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalwa Chokyang
Has following emanations
Drime Lingpa
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་ (rong pa gter ston bdud 'dul gling pa)

Page #s for bio of this person: 603 to 604

Folio #s for bio of this person: 132a4 to 132b2

།མཆོག་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་རོང་ལྡུམ་རར་འཁྲུངས་པའི་རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པར་གྲགས་པ་ནི། ཐོག་མར་སྐྱེད་ཚལ་འོག་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། སྡེ་སྣོད་ལ་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད། སླར་སྔ་འགྱུར་གྱི་གསང་བ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རླུང་ནུས་དང་གྲུབ་རྟགས་ཐོགས་མེད་དུ་ཐོན། ཟབ་གཏེར་ཡང་མང་དུ་བཞེས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་འཕེལ་ནའང་མཐར་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཟང་གིས་བར་དུ་བཅད་ནས་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཤེགས་པས་ཆོས་རྒྱུན་མ་བྱུང་བར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མར་བཞེད་པས་གཏེར་སྟོན་ཚད་ཐུབ་ཏུ་སྣང་བས་གཏེར་ཆོས་དངོས་མ་ཐོས་ཀྱང་ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། འདིའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་ནི་ཟུང་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་པ་ཡིན་ནོ།

mchog dbyangs rnam 'phrul gtsang rong ldum rar 'khrungs pa'i rong pa gter ston bdud 'dul gling par grags pa ni/_thog mar skyed tshal 'og gi chos grwar zhugs/_sde snod la sbyang pa ci rigs mdzad/_slar snga 'gyur gyi gsang ba zab mo thugs nyams su bzhes pas rlung nus dang grub rtags thogs med du thon/_zab gter yang mang du bzhes shing phrin las cung zad 'phel na'ang mthar rgyal po lha bzang gis bar du bcad nas rkyen lam du gshegs pas chos rgyun ma byung bar snang /_gang ltar yang smin gling gter chen sogs kyis tshad mar bzhed pas gter ston tshad thub tu snang bas gter chos dngos ma thos kyang yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyob kyi chos bka' rje bla mar bka' babs pa bdag gis kyang nos/_'di'i sku'i skye ba de ma thag pa ni zung mkhar theg chen gling pa yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Sgrol ma 'jigs pa kun skyob (3 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (Vol. 35, Text 1)
  2. ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར་ (Vol. 35, Text 2)
  3. སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ (Vol. 35, Text 3)