Rma rin chen mchog


རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་
rma rin chen mchog

Ma Rinchen Chok

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   'phan yul (dbus)
About
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
Pad+ma 'byung gnas · Bi ma la mi tra
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2JM5
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Ma-Rinchen-Chok/5234
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་ (rma rin chen mchog)

Page #s for bio of this person: 393 to 394

Folio #s for bio of this person: 27a3 to 27b2

།རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་གྱི་རྨ་གཙོ་ཞེས་བྱ་བར་འཁྲུངས། བློ་རྣོ་རབ་མཆོག་རྨ་བན་རིན་ཆེན་མཆོག །ཅེས་བོད་ཡུལ་རབ་ཀྱི་མི་དགུའི་གྲས་ཡིན། ལྷ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས། རབ་བྱུང་གི་སྔ་བ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཏེ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་རྟོགས་པས་ཧ་ཤང་སུན་ཕྱུང་བར་ཡང་མཛད། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ཙཱ་ཡིན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་པས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རྡོ་ཡང་ཟན་ལྟར་གཅོད་ནས་གསོལ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ཏེ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་བཞུགས། འདི་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁམས་སུ་ཕེབ། གཙུག་རུ་རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་རྗེས་སུ་བཟུང་། སླར་དབུས་སུ་འཕེལ་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་། གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའང་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། བི་མ་ལས་གནང་བའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཟབ་གཏེར་ཀྱང་བཞེས་པར་སྣང་ངོ་།

rma rin chen mchog ni/_'khrungs yul dbu ru 'phan yul gyi rma gtso zhes bya bar 'khrungs/_blo rno rab mchog rma ban rin chen mchog_/ces bod yul rab kyi mi dgu'i gras yin/_lha btsan po khri srong lde'u btsan gyi dus/_rab byung gi snga ba sad mi mi bdun gyi nang tshan te/_mkhan rin po che bo d+hi satwa las rab tu byung /_lta ba klu sgrub kyi dgongs pa bzhin rtogs pas ha shang sun phyung bar yang mdzad/_mdo sngags kyi chos rgya mtsho lta bu bsgyur ba'i lo tsA yin/_slob dpon rin po che'i drung du dbang dang gdams pa zhus pas dngos grub brnyes te sra mkhregs kyi rdo yang zan ltar gcod nas gsol ba'i rdzu 'phrul bstan te rig pa 'dzin pa'i sa la bzhugs/_'di nyid sgyu 'phrul bshad sgrub kyi bka' babs chen por yongs su grags shing /_rgyal po'i chad pa'i tshul gyis khams su pheb/_gtsug ru rin chen gzhon nu rjes su bzung /_slar dbus su 'phel ba las sgyu 'phrul khams lugs su grags pa byung /_gter chen klong gsal snying po'ang 'di nyid kyi sprul pa'i bye brag tu gsungs pa dang /_bi ma las gnang ba'i rgyud sde bzhi'i zab gter kyang bzhes par snang ngo