Rlangs dpal gyi seng+ge


རླངས་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་
rlangs dpal gyi seng+ge

Lang Palgyi Senge

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
[[|Dzogchen Pema RigdzinFourth Dzogchen Drubwang Mingyur Namkhai DorjeRatön Topden Dorje]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Students
Gnubs chen sangs rgyas ye shes
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P00EGS1017620
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Lang-Pelgyi-Sengge/96
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རླངས་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་ (rlangs dpal gyi seng+ge)

Page #s for bio of this person: 382 to 383

Folio #s for bio of this person: 21b3 to 22a1

རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཕྱི་མ་ནི། ལྷ་གཟིགས་རླངས་ཀྱི་གདུང་ལས། ཡབ་ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ཞེས་ལོ་བརྒྱད་ནས་ཨོ་རྒྱན་དུ་བྱོན་པ་དང་། སྲིན་པོ་བཏུལ་བ་དང་། གླིང་རྗེ་གེ་སར་གྱིས་གླིང་ཡུལ་དུ་གདན་ལན་གཉིས་དྲངས་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་འདྲེ་ཆེན་པོ་བཞི་བཏུལ་ཅིང་། ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་དེ་དང་། ཡུམ་ཇོ་མོ་སྐལ་ལྡན་མ་གཉིས་ལ་སྲས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆེ་བར་འཁྲུངས། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར། དབང་བསྐུར་ཞུས་དུས་མེ་ཏོག་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་པས་དྲེགས་པའི་བཀའ་བབས། དྲེགས་ཚོགས་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་བྲན་དང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནུས། སྒྲུབ་གནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །རླངས་ལྷ་གཟིགས་ཀྱི་གདུང་ལས་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཞེས་སྣེའུ་གདོང་པ་རྣམས་བྱུང་། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཅི་རིགས་བྱོན།

rlangs dpal gyi seng ge phyi ma ni/_lha gzigs rlangs kyi gdung las/_yab a mes byang chub 'dre 'khol zhes lo brgyad nas o rgyan du byon pa dang /_srin po btul ba dang /_gling rje ge sar gyis gling yul du gdan lan gnyis drangs nas phyogs bzhi'i 'dre chen po bzhi btul cing /_lha srin bran du 'khol ba de dang /_yum jo mo skal ldan ma gnyis la sras gsum yod pa'i che bar 'khrungs/_rdzu 'phrul dang nus pa bsam gyis mi khyab pa mnga'/_khyad par slob dpon chen po'i thugs sras su gyur/_dbang bskur zhus dus me tog 'jig rten mchod bstod kyi dkyil 'khor la phog pas dregs pa'i bka' babs/_dregs tshogs lha srin thams cad bran dang g.yog tu bkol nus/_sgrub gnas spa gro stag tshang du bcom ldan 'das dregs pa kun 'dul gyi lha zhal gzigs shing dngos grub rnam pa gnyis thob pa yin no/_/rlangs lha gzigs kyi gdung las sde srid phag mo gru pa zhes sne'u gdong pa rnams byung /_'di'i rnam 'phrul sprul pa'i gter ston rwa ston stobs ldan rdo rje sogs ci rigs byon