Rgyal ba mchog dbyangs


རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་
Rgyal ba mchog dbyangs

Gyalwa Chokyang

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Other names
  • ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་
  • ngan lam rgyal ba mchog dbyangs
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
[[|Drime LingpaGuru Tseten GyaltsenGyatön Pema WangchukRongpa Tertön Dudul Lingpa]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2CZ7940
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Gyelwa-Choyang/4903
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ (ngan lam rgyal ba mchog dbyangs)

Page #s for bio of this person: 375 to 375

Folio #s for bio of this person: 18a1 to 18a6

།ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ནི་དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རུས་ངན་ལམ། མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བོད་འདིར་རབ་བྱུང་གི་སྔ་བ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་གྲས་ཡིན། སྐུ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པར་གྲགས་ཏེ། སྦ་བཞེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་རབ་ཀྱི་མི་དགུ་འདྲེན་པ་ན། བཙུན་པའི་རབ་ནི་ངན་ལམ་ལྷ་ཆུང་གཉིས། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །མེ་ཏོག་གསུང་རྟ་མགྲིན་ལ་ཕོག །དབེན་རྩར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་དབུ་གཙུག་ནས་རྟ་མགོ་ཐོན་ཞིང་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་བྱུང་། ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས། མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་དུས། རྨ་བན་བྱང་ཆུབ་བློ་གྲོས་སྟོང་དུ་འབྲོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤ་ལ་བཀུམ་པ་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་ཏེ་མངའ་བདག་ལ་གནོད་པ་ལ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་རྩེ་མདོས་མཛད་ནས། བཙན་པོ་བསྙུན་ལས་གྲོལ་བར་མཛད། མདོས་དེའི་སྨྲེང་མཁར་ཆུར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དུས་ཕྱིས་ཁམས་པ་དར་བེར་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པར་གྲགས། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་སོགས་བྱོན་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴིས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།

ngan lam rgyal ba mchog dbyangs ni dbu ru 'phan yul du 'khrungs/_rus ngan lam/_mkhan po bo d+hi satwa las rab tu byung ste/_bod 'dir rab byung gi snga ba sad mi mi bdun gyi gras yin/_sku shin tu btsun par grags te/_sba bzhed kyi lo rgyus las rab kyi mi dgu 'dren pa na/_btsun pa'i rab ni ngan lam lha chung gnyis/_zhes 'byung ngo /_/me tog gsung rta mgrin la phog_/dben rtsar sgrub pa mdzad pas yul gsum gyad du gyur te dbu gtsug nas rta mgo thon zhing rta skad 'tsher ba byung /_tshe'i rig 'dzin brnyes pas/_mnga' bdag dpal 'khor btsan gyi dus/_rma ban byang chub blo gros stong du 'bro rnams kyis mi sha la bkum pa rgyal por skyes te mnga' bdag la gnod pa la/_rgyal ba mchog dbyangs kyis rgyal po rtse mdos mdzad nas/_btsan po bsnyun las grol bar mdzad/_mdos de'i smreng mkhar chur gter du sbas pa dus phyis khams pa dar ber can gyis gter nas bton par grags/_'di'i rnam 'phrul gu ru tshe brtan rgyal mtshan dang /_rgya ston pad+ma dbang phyug sogs byon cing /_grub chen karma pak+shis kyang 'di nyid kyi rnam 'phrul du zhal gyis bzhes te 'jig rten yongs su grags so