Rgya ston pad+ma dbang phyug


རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་
rgya ston pad+ma dbang phyug

Gyatön Pema Wangchuk

Other names
  • པདྨ་དབང་ཕྱུག་
  • pad+ma dbang phyug
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalwa Chokyang
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: པདྨ་དབང་ཕྱུག་ (pad+ma dbang phyug)

Page #s for bio of this person: 443 to 444

Folio #s for bio of this person: 52a6 to 52b6

ལྷ་ཁང་ནང་དུ་འབྲི་ལ་རྟ་ཆུ་ལྡུད༔ གཞོ་ལུང་ནང་དུ་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་འབྱུང༔ དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་མཚོན་གྱི་ཆར་པ་འབབས༔ གངས་བར་ཕུག་མོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ནི། བྱར་ཡུལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། རུས་རྒྱ། མདོ་སྔགས་ཅི་རིགས་མཁྱེན་པས་སྟོན་པ། མཚན་དངོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས། རྟེན་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པར་བཞུགས། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འདིས། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེའི་ཕ་ཝང་དགའ་འཁྱིལ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མགོན་པོ་གུར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་ནའང་། དེང་སང་གུར་མགོན་གྱི་སྐོར་རྣམས་ས་སྐྱའི་མགོན་པོད་དུ་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་མ་མཇལ་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་དམར་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་འཇོག་དང་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ།

lha khang nang du 'bri la rta chu ldud:_gzho lung nang du me yi 'jigs pa 'byung:_dpal mo dpal thang mtshon gyi char pa 'babs:_gangs bar phug mor sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston pad+ma dbang phyug ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston pad+ma dbang phyug ni/_byar yul stod du 'khrungs/_rus rgya/_mdo sngags ci rigs mkhyen pas ston pa/_mtshan dngos pad+ma dbang phyug tu grags/_rten rab byung gi rnam par bzhugs/_lo tsA ba chen po rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul gnyis kyi ya gyal sprul pa'i gter ston chen po 'dis/_e yul rig pa'i 'byung gnas kyi kha stod gangs bar phug mo che'i pha wang dga' 'khyil gyis mtshan pa las bla rdzogs thugs gsum/_dam rdzas myong grol/_slob dpon chen pos mdzad pa'i mgon po gur gyi sgrub thabs dregs pa zil gnon man ngag dang bcas pa sogs rgya cher spyan drangs na'ang /_deng sang gur mgon gyi skor rnams sa skya'i mgon pod du dpe lung gnyis ka'i rgyun bzhugs pa las gzhan ma mjal mod/_phyis 'dir rje rin po che pad+ma mdo sngags gling par mkha' 'gros gter dpe dngos su phul ba yang gter gyi tshul du gtan la phabs pa'i bla ma bde mchog dmar po'i bskyed rdzogs zab 'dril ngo mtshar can kho bos kyang nos shing sgrub pa'i 'brel 'jog dang yig cha nyer mkho sogs phrin las cung zad spel ba yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Bla ma bde mchog 'khor lo (4 of 4 Texts)
  2. Dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་མ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 6, Text 40)
  2. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་ (Vol. 6, Text 41)
  3. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ (Vol. 6, Text 42)
  4. ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ (Vol. 6, Text 43)
  5. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐོར་རྣམས་ (Vol. 37, Text 19)