Rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa


རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་
rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa

Gyama Mingyur Ledro Lingpa

Other names
  • ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་
  • kun dga' dpal bzang
Dates
Birth:   16th Century
Place of birth:   rgya ma
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Shelkar Za
Teachers
Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po · Legs ldan bdud 'joms rdo rje
Students
Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P10460
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་; ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ (rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa; kun dga' dpal bzang)

Page #s for bio of this person: 583 to 584

Folio #s for bio of this person: 122a6 to 122b5

།ཤེལ་དཀར་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ནི། རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། དེ་ལ་འདུད་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་བཞིས༔ ང་ཡི་ཟབ་ཆོས་དམ་པ་གཏེར་ནས་འདོན༔ ཞེས་གསུངས་པའི་གཏེར་སྟོན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་གཅིག་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། དབུར་སྟོད་རྒྱ་མ་ཞེས་པར་འཁྲུངས། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་བླ་སློབ་ཏུ་གྱུར། གཏེར་སྟོན་མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་ཞབས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཡིན། གཏེར་སྟོན་འདིས་མི་འགྱུར་ཆོས་འབྱུང་བྲག་ནས་ཟབ་ཆོས་འདུས་པ་སྐོར་བཞི་གཏེར་རྫས་བཅས་པ་དང་གཟའ་སྲུང་ཟབ་མོ་ཡུལ་འཁོར་ཀུན་ཐུབ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཆོས་བདག་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་མ་འཚལ། ཟབ་ཆོས་པདྨ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་ཉུང་དུ་ངོ་མཚར་ཅན་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ནོས་ཤིང་འདིའི་དབང་གནང་བའི་སྐབས་མེ་ལོང་ལ་སྔགས་བྱང་བྲིས་པ་རྗེས་ནས་རང་བྱོན་དུ་གསལ་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་མཐོང་ངོ་།

shel dkar bza' mgon skyid kyi skye ba rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa kun dga' dpal bzang ni/_rig 'dzin yongs 'dus las/_de la 'dud byed sprul pa'i gter ston bzhis:_nga yi zab chos dam pa gter nas 'don:_zhes gsungs pa'i gter ston bzhi'i ya gyal gcig mi 'gyur las 'phro gling pa 'di yin te/_dbur stod rgya ma zhes par 'khrungs/_'bri gung rin chen phun tshogs dang phan tshun gnyis ka bla slob tu gyur/_gter ston mnga' ris rig 'dzin chen po legs ldan zhabs kyi chos bdag yin/_gter ston 'dis mi 'gyur chos 'byung brag nas zab chos 'dus pa skor bzhi gter rdzas bcas pa dang gza' srung zab mo yul 'khor kun thub sogs spyan drangs nas/_chos bdag rin chen phun tshogs sogs nas brgyud de bar skabs su dar rgyas che bar byung na'ang deng sang dpe lung gi rgyun bzhugs pa ma 'tshal/_zab chos pad+ma gtum po'i gzhung nyung du ngo mtshar can rje bla mar yang gter du babs pa'i smin grol nos shing 'di'i dbang gnang ba'i skabs me long la sngags byang bris pa rjes nas rang byon du gsal ba sogs byin rlabs kyi mtshan ma khyad par can yang mthong ngo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Yang zab rtsa gsum snying po'i skor (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་ (Vol. 12, Text 34)
  2. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས་ (Vol. 12, Text 35)