Rgya ban rdo rje 'od


རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་
rgya ban rdo rje 'od

Gyaben Dorje Ö

Other names
  • ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་
  • a khu ston pa
Dates
Birth:   10th Century
Place of birth:   gtsang nyang ro
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་ (rgya ban rdo rje 'od)

Page #s for bio of this person: 515 to 516

Folio #s for bio of this person: 88a4 to 88b2

གཏེར་སྟོན་རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་ནི། གཙང་ཉང་རོར་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་མཇུག་ཙམ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། མཚན་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ཞེས་བླ་དྭགས་སུ་གྲགས། སྐུ་ན་བགྲེས་པོའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་གྲུབ་མ་བཏུབ་པས་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡབ་སྲས་དང་མཇལ། མཁར་ཆུར་ཕེབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བའི་སྐབས་སུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་བྲག་མདའ་སྒྲོ་ཅན་ནས་སྨན་རྟག་ངུའི་བཅུད་ལེན་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཕྱག་ཏུ་བསྟར་བས་ཚེ་དང་ལུས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་ཅིང་སྐུ་གཞོན་ནུར་གྱུར་ཏེ་དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱར་བཞུགས་པར་གྲགས་ཀྱང་དེའི་ཕྱེད་ལོ་བརྩིས་པ་ཙམ་ངེས་པར་བཞུགས་པར་སྣང་། འདིའི་ལུང་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ནོས་ཏེ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།

gter ston rgya ban rdo rje 'od ni/_gtsang nyang ror bstan pa snga dar gyi mjug tsam la sku 'khrungs/_rten sngags 'chang /_mtshan a khu ston pa zhes bla dwags su grags/_sku na bgres po'i skabs su rgyud pa rnams kyis zhabs tog grub ma btub pas thugs skyo ste lho brag mkhar chur sgrub pa la byon pa'i lam khar yar 'brog sgang du 'brog mi dpal gyi ye shes yab sras dang mjal/_mkhar chur pheb nas sgrub pa la gzhol ba'i skabs su lung bstan byung ba ltar dpal gyi phug ring brag mda' sgro can nas sman rtag ngu'i bcud len mchog tu zab pa'i skor rnams gdan drangs shing phyag tu bstar bas tshe dang lus kyi bcud len grub cing sku gzhon nur gyur te dgung lo sum brgyar bzhugs par grags kyang de'i phyed lo brtsis pa tsam nges par bzhugs par snang /_'di'i lung phyag len gyi rgyun da lta'i bar bzhugs pa kho bos kyang skal bzang du nos te rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol ba yin no


List of Cycles Associated with this Person

  1. 'od ldan rtag ngu'i bcud len (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བཅུད་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྔོ་བདུད་རྩི་འོད་ལྡན་རྟག་ཏུ་ངུའི་གདམས་སྐོར་ཟབ་མོ་ (Vol. 30, Text 27)
  2. བཅུད་ལེན་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་རྒྱལ་པོ༔ (Vol. 30, Text 28)