Rdor 'bum chos kyi grags pa


རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
rdor 'bum chos kyi grags pa

Dorbum Chökyi Drakpa

Dates
Birth:   10th Century?
Place of birth:   mnga' ris
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
o rgyan grub pa'i snying po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P391
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ (rdor 'bum chos kyi grags pa)

Page #s for bio of this person: 519 to 519

Folio #s for bio of this person: 90a1 to 90a6

།ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་དུས་སུ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནི། ཡུལ་མངའ་རིས་སུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཡུམ་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་པས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་དང་རྒྱས་པ་འབུམ་བཞེངས་པའི་དུས་སུ་འཁྲུངས་པས་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབུམ་དུ་བཏགས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། གཏེར་ལུང་ལས། འོད་ཀོར་རྨ་བྱའི་མདོངས་མཐའ་ཅན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་རྨ་བྱའི་མདོངས་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གྲགས། འདིས་བྱང་མཐའ་འདུལ་པྲ་དུན་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གསོ་དཔྱད་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་རྩ་བ་དང་། བྱམས་སྤྲིན་རྡོ་སྐུའི་འོག་ནས་ཁ་སྐོང་ཟུར་བཀོལ་འགའ་ཞིག་དང་། གུར་ཆུང་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབང་ལུང་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དེང་སང་བར་བཞུགས་པས་གངས་ཅན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་བླ་ན་མེད་པར་གྲུབ་བོ།

o rgyan chen po'i dus su nyid dang dbyer med par byin gyis brlabs pa o rgyan grub pa'i snying po'i rnam 'phrul rdor 'bum chos kyi grags pa ni/_yul mnga' ris su 'khrungs/_yab yum 'byor pa dang ldan pas gser gyi rdo rje gcod pa dang rgyas pa 'bum bzhengs pa'i dus su 'khrungs pas mtshan rdo rje 'bum du btags/_rab tu byung ba'i mtshan chos kyi grags pa/_gter lung las/_'od kor rma bya'i mdongs mtha' can:_zhes gsungs pa ni dpral bar thig le rma bya'i mdongs lta bu yod pas de ltar grags/_'dis byang mtha' 'dul pra dun rtse'i gtsug lag khang gi rta mgrin dregs pa zil gnon gyi thugs ka nas gso dpyad bdud rtsi bum chen gyi skor rtsa ba dang /_byams sprin rdo sku'i 'og nas kha skong zur bkol 'ga' zhig dang /_gur chung mgon po'i thugs ka nas bdud rtsi bum chung gi skor rnams spyan drangs pa'i dbang lung phyag bzhes kyi rgyun ma nyams pa deng sang bar bzhugs pas gangs can phan bde'i rtsa lag bla na med par grub bo


List of Cycles Associated with this Person

  1. Bdud rtsi bum chung (1 of 1 Texts)
  2. Bdud rtsi bum pa (3 of 3 Texts)
  3. Gso thabs bdud rtsi bum chen gyi skor (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ (Vol. 29, Text 25)
  2. གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་དཀར་ཆག་ (Vol. 29, Text 26)
  3. གུ་རུའི་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་ (Vol. 29, Text 27)
  4. འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་གསང་བའི་གནད། ལྷ་སྒོམ་ཁ་རྒྱན་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ (Vol. 29, Text 28)
  5. འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ (Vol. 29, Text 29)
  6. འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་སྣོད་རུང་བསྡུས་པ་དབང་གི་གྱད་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ (Vol. 29, Text 30)