Rdo rje thogs med


རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་
rdo rje thogs med

Dorje Tokme

Other names
  • བསྟན་འཛིན་ཟླ་འོད་རྡོ་རྗེ་
  • བྲག་གསུམ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་
  • bstan 'dzin zla 'od rdo rje
  • brag gsum gter ston rdo rje thogs med
Dates
Birth:   1746
Death:   1796/97
Place of birth:   mtsho chu dar ma brag (kong po)
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Yudra Nyingpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P694
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ (gter ston rdo rje thogs med)

Page #s for bio of this person: 659 to 659

Folio #s for bio of this person: 160a1 to 160a6

།གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་དམ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་འོད་རྡོ་རྗེ་ནི། ཀོང་པོ་བྲག་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་མཚོ་ཆུ་དར་མ་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་དྭགས་རྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ལ་བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་མཚོ་ཕུ་ནོར་བུ་བཀོད་པའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་དབང་གིས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། ཕྱིས་སུ་སྒམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་སོར་ཆུད་དེ་སྤུ་བོ་འདོང་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར། པུ་ལུང་བཙན་དམར་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་བྲག་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་མཛད་པར་གྲགས། པདྨ་བཀོད་ཀྱི་བྱང་གླིང་བཙན་ཕྱུགས་ཞེས་པའི་སར་རི་ཁྲོད་བཏབ་ནས་བཞུགས། ཐུགས་དམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། ཡུམ་ཟླ་འོད་དབང་མོ་ཞེས་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཉེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་དེས་རྒྱུན་བཟུང་བས་དེང་སང་ཡང་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་པར་འདུག །ཁོ་བོས་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས་སོ།

g.yu sgra snying po'i rnam 'phrul gter ston rdo rje thogs med dam bstan 'dzin zla 'od rdo rje ni/_kong po brag gsum gyi nang tshan mtsho chu dar ma brag gi phyogs su dwags rgyud grub chen 'jam dbyangs zhes pa'i sras su 'khrungs/_sku na phra mo nas bsnyen sgrub kho na mdzad cing bzhugs pa la bla ma mkha' 'gros lung bstan pa ltar mtsho phu nor bu bkod pa'i gnas sgo phyes/_zab gter 'ga' zhig phyag tu son kyang rten 'brel dbang gis 'dabs gter du sbas/_phyis su sgam po sprul sku mjal nas rten 'brel sor chud de spu bo 'dong chu'i lha khang nas kha byang phyag tu son pa ltar/_pu lung btsan dmar srog gi spu gri'i brag nas tshe sgrub 'od kyi drwa ba'i skor rnams spyan drangs/_gzhan yang gter kha 'ga' zhig khrom gter du mdzad par grags/_pad+ma bkod kyi byang gling btsan phyugs zhes pa'i sar ri khrod btab nas bzhugs/_thugs dam mthar phyin te sku gshegs/_yum zla 'od dbang mo zhes 'ja' lus 'grub par nye ba'i rnal 'byor dbang mo des rgyun bzung bas deng sang yang tshe sgrub kyi skor bzhugs par 'dug_/kho bos kyang snying po tsam zhig rje bla ma'i bka' drin las nos so/


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe sgrub 'od kyi snying po (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེའི་སྔོན་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་ (Vol. 49, Text 5)