Ras chung pa


རས་ཆུང་པ་
ras chung pa

Rechungpa

Line Drawing by Robert Beer Courtesy of The Robert Beer Online Galleries
Other names
  • རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་
  • rdo rje grags pa
Dates
Birth:   1085
Death:   1161
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Wood
Animal:   Ox
Rab Jyung:   1
About
Religious Affiliations
Kagyu
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangpo
Teachers
Mi la ras pa · Ma gcig grub pa'i rgyal mo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P4278
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Rechungpa-Dorje-Drakpa/P4278
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ (ras chung rdo rje grags pa)

Page #s for bio of this person: 699 to 699

Folio #s for bio of this person: 180a1 to 180a6

།རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་པའི་སྐབས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མནྡཱ་ར་བ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ལ་བསྟེན་ནས་བར་གཅོད་སེལ་བ་སྟེ་རས་ཆུང་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྔའི་སྐོར་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོས་གསན་ཅིང་། དེ་ལས་རས་ཆུང་པ། བླ་མ་ཟངས་རི་རས་པ། འགྲོ་མགོན་རས་པ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་སྲས་སྤོམ་བྲག་པ། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཙིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། འདིའང་དོན་ལ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེར་གཏོགས་དགོས་ཏེ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནི་རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པས་མཇལ་བ་ལས་ཀུན་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ།

rje btsun mi la ras pa'i thugs sras zla ba lta bu ras chung rdo rje grags pa rgya gar du byon pa'i skabs/_slob dpon chen po'i gsang yum ye shes kyi mkha' 'gro man+dA ra ba dang ngo bo gcig pa'i ma gcig grub pa'i rgyal mo la tshe dpag med la bsten nas tshe sgrub pa/_thugs rje chen po la bsten nas mchog sgrub pa/_dpal rta mgrin la bsten nas bar gcod sel ba ste ras chung chos gsum du grags pa'i nang nas/_thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lnga'i skor rnams o rgyan chen po las grub pa'i rgyal mos gsan cing /_de las ras chung pa/_bla ma zangs ri ras pa/_'gro mgon ras pa chen po/_rgyal sras spom brag pa/_grub chen karma pa la bka' babs te karma kaM tshang rim par brgyud pa'i zab chos thugs gtsigs shin tu che ba da lta'i bar rgyun ma nyams par bzhugs/_'di'ang don la dag snang gi chos sder gtogs dgos te grub pa'i rgyal mo ni rje btsun ras chung pas mjal ba las kun gyis spyod yul du ma gyur pa'i phyir ro