Ras chen dpal 'byor bzang po


རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་
ras chen dpal 'byor bzang po

Rechen Paljor Zangpo

About
Religious Affiliations
Kagyu
Teachers
bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ (ras chen dpal 'byor bzang po)

Page #s for bio of this person: 710 to 711

Folio #s for bio of this person: 185b5 to 186a3

།བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྩ་རླུང་གི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དཔལ་ཙ་རི་ཏྲའི་ཟིལ་ཆེན་གསང་ཕུག་ཏུ་་་་བཞུགས་སྐབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་མདའ་འཕེལ་མར་གྲགས་པའི་དབང་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མཆིས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གདམས་པ་འདི་ལོ་རོ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་ཞུས་དག་ཕེར་བ་མ་ཟད་རས་ཆེན་པས་རིན་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཀྱང་གསན་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་རུང་བར་མངོན། གོང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མ། འཕོ་བ་མཁའ་སྤྱོད་མ་རྣམས་ལ་རས་ཆེན་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་ཤིང་ད་ལྟའང་བོ་དོང་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་སྣང་།

bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal gyi thugs sras kyi thu bo rtsa rlung gi nus pa thob pas rdzu 'phrul dang mngon shes 'gran zla dang bral ba'i ras chen dpal 'byor bzang po zhes yongs su grags pa de nyid dpal tsa ri tra'i zil chen gsang phug tu bzhugs skabs/_o rgyan rin po ches dngos su gnang ba'i tshe dpag med lha bcu bdun ltas dang cho 'phrul dngos su ston pa mda' 'phel mar grags pa'i dbang rgyun da lta'i bar mchis shing kho bos kyang nos/_gdams pa 'di lo ro rin chen gling pa'i tshe sgrub dang tshig don phal cher zhus dag pher ba ma zad ras chen pas rin gling tshe sgrub skor gyi rgyun kyang gsan pas brgyud pa'i chu bo gcig 'dres su rung bar mngon/_gong gi tshe sgrub dang /_gtum mo zhag bdun ma/_'pho ba mkha' spyod ma rnams la ras chen chos gsum du grags shing da lta'ang bo dong phyogs su dar rgyas che bar snang


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe dbang mda' 'phel ma (1 of 1 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མའི་ཆོག་བསྒྲིག་འཆི་མེད་འབྱུང་བ་ (Vol. 19, Text 23)