Phug pa dpal mgon phrin las


ཕུག་པ་དཔལ་མགོན་ཕྲིན་ལས་
phug pa dpal mgon phrin las

Pukpa Palgön Trinle

About
Students
Phrin las lhun grub
Links
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བསྐྱེད་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་གཏོ་ཆོག་ (Vol. 51, Text 41)