Pad+ma chos 'byor rgya mtsho


པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་
pad+ma chos 'byor rgya mtsho

Pema Chöjor Gyamtso

Other names
  • དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་བཞི་པ་
  • dpal ri sprul sku bzhi pa
Dates
Birth:   18th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Yeshe Tsogyal
Teachers
'jigs med gling pa
Students
Zur mkhar zla ba'i 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7538
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ (dpal ri sprul sku pad+ma chos 'byor rgya mtsho)

Page #s for bio of this person: 744 to 744

Folio #s for bio of this person: 202b2 to 202b3

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ལའང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིས་དངོས་སུ་བསྩལ་པའི་ཚེ་ཡུམ་གྱི་གདམས་སྐོར་བཀའ་སྲུང་ཨུ་མ་དེ་བཱི་བཅས་པོད་ཆུང་ཙམ་ཞིག་སྣང་བ་ལས་རྩ་བའི་སྨིན་གྲོལ་ལེ་ཚན་ཙམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས།

rje 'di nyid kyi zhal slob dpal ri sprul pa'i sku pad+ma chos 'byor rgya mtsho zhes mkhas btsun bzang po'i rnam thar rmad du byung ba 'di nyid la'ang lha mo tsaN+Da lIs dngos su bstsal pa'i tshe yum gyi gdams skor bka' srung u ma de bI bcas pod chung tsam zhig snang ba las rtsa ba'i smin grol le tshan tsam kho bos kyang nos


List of Cycles Associated with this Person

  1. Dag snang lha mo tsaN+Da lI'i skor (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་ལས༔ རྩ་བསྙེན་འཆི་མེད་བཅུད་དྲིལ་ (Vol. 49, Text 6)
  2. ཚེ་བདག་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 49, Text 7)
  3. འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྒོ་ནས་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚ་ཟེར་འོད་བརྒྱ་འཆི་བདག་གཡུལ་འཇོམས་ (Vol. 49, Text 8)
  4. འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ (Vol. 49, Text 9)