O rgyan ngag dbang ye shes


ཨོ་རྒྱན་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་
o rgyan ngag dbang ye shes

Orgyen Ngawang Yeshe

Other names
  • འབའ་ར་བ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་
  • 'ba' ra ba ngag dbang ye shes
Dates
Birth:   17th Century
About
Religious Affiliations
Kagyu
Teachers
KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5879
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་གསལ་བྱེད་ཟིན་བྲིས་དོན་གསལ་ཉི་མ་ (Vol. 9, Text 45)