Nyi zla sangs rgyas


ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་
nyi zla sangs rgyas

Nyida Sangye

About
Affiliations
Father of Karma gling pa
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Chölön Nyima
Students
Karma gling pa
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P5246
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ (nyi zla sangs rgyas)

Page #s for bio of this person: 555 to 556

Folio #s for bio of this person: 108a2 to 108b1

ཆོས་བློན་ཉི་མའི་སྐྱེ་བ་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ནི་དྭགས་པོར་འཁྲུངས། མཚོ་མཎྜལ་ནག་པོ་ནས་འཕོ་བ་འཇའ་ཟུག་མའི་གདམས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་འཁོར་བཅས་ལ་གནང་བས་ཆུ་དེ་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་མཛད་ཅེས་གྲགས། གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་ཚུར་མཐོང་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་རླུང་ཡན་ལྟ་བུ་ལ། དོན་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཞིག་ཀྱང་གསན་པར་མཛད། འདི་ལ་འཕོ་བ་སྙན་བརྒྱུད་མར་གྲགས་ཏེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀྱང་ཡོད། ཙ་རི་གཡུ་མཚོ་ནས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་གདན་དྲངས་པ་དེང་སང་གཉལ་དུ་ཡོད་སྐད། འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུར་འགྲོ་དོན་དུ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྣང་ནའང་། ཕྱེད་ལོའི་གྲངས་ཙམ་ནི་བཞུགས་པར་ངེས། འདིའི་སྲས་ཀརྨ་གླིང་པ་ཡིན་པས་དེའི་གཏེར་འདོན་པའི་གྲོགས་ཀྱང་མཛད་ཅིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་འདི་ལས་འཕེལ། འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་རྣམས་ཟབ་ཁྱད་དང་དེང་སང་ཡང་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་པར་སྣང་ངོ་།

chos blon nyi ma'i skye ba nyi zla sangs rgyas ni dwags por 'khrungs/_mtsho maN+Dal nag po nas 'pho ba 'ja' zug ma'i gdams skor rnams spyan drangs/_klu rgyal gtsug na rin chen 'khor bcas la gnang bas chu de la gnas pa'i srog chags thams cad kyang thar pa thob par mdzad ces grags/_gter ston de nyid tshur mthong rnams kyi snang ngor rlung yan lta bu la/_don du zangs mdog dpal rir pheb nas o rgyan rin po che dngos su mjal te 'pho ba'i gdams pa zab khyad can zhig kyang gsan par mdzad/_'di la 'pho ba snyan brgyud mar grags te rig 'dzin gter bdag gling pas mdzad pa'i khrid yig kyang yod/_tsa ri g.yu mtsho nas bcu gcig zhal gyi sku rang byon ngo mtshar can zhig gdan drangs pa deng sang gnyal du yod skad/_'di nyid dgung lo nyis brgya dang nyi shur 'gro don du bzhugs pa'i lo rgyus snang na'ang /_phyed lo'i grangs tsam ni bzhugs par nges/_'di'i sras karma gling pa yin pas de'i gter 'don pa'i grogs kyang mdzad cing chos brgyud kyang 'di las 'phel/_'pho ba'i gdams skor rnams zab khyad dang deng sang yang dar rgyas shin tu che bas 'gro don mtha' yas pa mdzad par snang ngo


List of Cycles Associated with this Person

  1. 'pho lung gsang mchog ma (1 of 1 Texts)
  2. Zab lam 'pho ba gdams pa 'jag tshugs ma (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་འཇག་ཚུགས་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ (Vol. 21, Text 25)
  2. འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ (Vol. 21, Text 26)
  3. འཕོ་བ་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ཟིན་བྲིས་ (Vol. 21, Text 27)
  4. གཏེར་སྟོན་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ (Vol. 21, Text 28)
  5. འཕོ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ (Vol. 21, Text 29)