Nyi ma seng+ge


ཉི་མ་སེངྒེ་
nyi ma seng+ge

Nyima Senge

About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Gyalse Lhaje · Sangye Lama · Gya Lotsāwa Dorje Zangpo
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒེ་ (gter ston nyi ma seng+ge)

Page #s for bio of this person: 412 to 413

Folio #s for bio of this person: 36b4 to 37a3

མང་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ཁྲག་མདོག་སྔོ་དམར་འགྲོ༔ ཁྲག་གི་ཆར་པ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་འབབས༔ བྱམས་པ་སྤྲིན་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྻ་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ་ནི། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། མང་ཡུལ་དཔལ་མཚོ་དང་ཉེ་བར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད། མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དྲག་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱང་ཡུམ་དང་གྲ་སྦྱིན་བདག་རྣམས་མ་མཐུན་པའི་འཁྲུགས་ལོང་ཆེ་བས་ཤོག་སེར་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་མ་གྲུབ་ཅིང་འཆད་སྤེལ་སོགས་ཀྱང་མ་བྱུང་བར་གཤེགས། འདའ་ཁར་ཡང་གཏེར་དུ་བསྩལ་པ་ལས་ཕྱིས་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གིས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས། ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་སྐོར་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། སྙིང་པོའི་སྐོར་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜ་ལཱིས་གཏེར་དཔེ་མཚོན་པར་མཛད་པ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ཚང་བར་ནོས་སོ།

mang yul nam mkha' khrag mdog sngo dmar 'gro:_khrag gi char pa zla ba bco brgyad 'babs:_byams pa sprin du sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sUr+Ya siM ha zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston nyi ma seng ge ni/_rgya lo tsA ba'i skye ba de ma thag pa ste/_mang yul dpal mtsho dang nye bar 'khrungs/_rten sngags btsun/_mdo sngags kyi gzhung la sbyang pa ci rigs mdzad/_mang yul byams pa sprin nas bla rdzogs thugs gsum/_drag sngags dang bcas pa'i gter kha chen po bzhes kyang yum dang gra sbyin bdag rnams ma mthun pa'i 'khrugs long che bas shog ser cher gtan la phab ma grub cing 'chad spel sogs kyang ma byung bar gshegs/_'da' khar yang gter du bstsal pa las phyis gter ston 'ga' zhig gis ci rigs spyan drangs/_khyad par thugs rje chen po pad+ma zhi khro la rgyas 'bring bsdus pa snying po'i skor bzhir bzhugs pa las/_snying po'i skor zhing skyes mkha' 'gro tsaN+Da lIs gter dpe mtshon par mdzad pa ltar rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab cing bdag cag gis kyang tshang bar nos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol pa (4 of 4 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ (Vol. 22, Text 10)
  2. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 22, Text 11)
  3. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ (Vol. 22, Text 12)
  4. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ (Vol. 22, Text 13)