Ngag gi dbang po


ངག་གི་དབང་པོ་
ngag gi dbang po

Ngaki Wangpo

Dates
Birth:   1580
Death:   1639
Place of birth:   dra phyi chos lding dgon pa
Tibetan date of birth
Gender:   Male
Element:   Iron
Animal:   Dragon
Rab Jyung:   10
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nanam Dorje Dudjom · Rigdzin Gödem · Lekden Dudjom Dorje
Has following emanations
Pema Trinle
Teachers
'ja' tshon snying po · Byang bdag bkra shis stobs rgyal · Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Students
Yolmo Tulku, 3rd · Ngag dbang blo bzang rgya mtsho
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P639
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Third-Dorje-Drak-Rigdzin-Ngakgi-Wangpo/8975
Catalog Pages
Notes
He was the son of Byang bdag bkra shis stobs rgyal and the founder of the important Nyingma Monastery Dorje Drak, i.e. thub bstan rdo rje brag e waM lcog sgar.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ་ (rig 'dzin ngag gi dbang po)

Page #s for bio of this person: 598 to 599

Folio #s for bio of this person: 128b4 to 130a6

།རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ་ནི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་རྗེའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། ཡབ་བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེ་དང་། ཡུམ་ཟ་ཧོར་གྱི་གདུང་ལས་ལྷ་ལྕམ་ཡིད་བཞིན་དབང་མོའི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད། ཡབ་རྗེ་ལས་ཆོས་བཀའ་བུམ་པ་གང་བྱོར་གསན་པས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བཞུགས། ཤེལ་བྲག་སོགས་གནས་ཆེན་མང་པོར་ཐུགས་དམ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་ཞལ་གཟིགས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་བྲན་དུ་འཁོལ། བསམ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའང་སྤ་བཀང་པས་མཚོན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ། མངོན་པར་ཤེས་པའང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ། སྐུ་ཆུང་དུས་ཡབ་ཀྱི་ཞབས་ཕྱིར་ལན་གཅིག་དང་རྗེས་སུ་རྗེ་ཉིད་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལན་གཅིག་བཅས་ལན་གཉིས་ལ་རྒྱ་ཧ་ཀ་ལིང་ཙེ་ཡན་ཆད་དུ་ཞབས་བཀོད་ནས་འགྲོ་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད། གདན་སའི་མཐིལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ཆགས་ཏེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་གོང་འཕེལ་དུ་རྒྱས། མཐར་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལ་གདན་ས་གནང་ནས་ས་ཡོས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་བསྙུན་མངོན་གྱུར་མེད་པར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། གདུང་བཞུ་བའི་དུས་འཇའ་འོད་དཀར་པོ་འཁྱིལ་ཞིང་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་སྒོ་ང་ཙམ་གྱི་ཆར་བབས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་། གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྱི་དང་གདུང་རྟེན་བཞེངས་པ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་སྲས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ངོས་འཛིན་སོགས་རིག་འཛིན་ཡོལ་མོ་བ་ཆེན་པོས་མཛད། འདི་ཉིད་ཟབ་གཏེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་ངེས་ནའང་ཤ་གཟུགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་འབྱུང་ལས། ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་གཏེར་འགའ་རེ་བཞེས་ནའང་ཐུགས་བབས་དཀྱེལ་ཆེ་བས་མངོན་པར་མི་མཛད། ཅེས་སྣང་བ་ལྟར་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། རེས་འགའ་མི་འབྱིན་གཏེར་རྙིང་བསྟན་པ་སྐྱོང༔ ཞེས་པ་ཕྱག་ལེན་དུ་བཏབ་སྟེ་ཡབ་ཆོས་གཏེར་རྙིང་གི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་གཅིག་པུར་གྱུར་ཏོ།

rig 'dzin ngag gi dbang po ni/_rig 'dzin chen po legs ldan rje'i sku'i skye ba de ma thag pa ste/_yab byang bdag dbang po'i sde dang /_yum za hor gyi gdung las lha lcam yid bzhin dbang mo'i sras su lcags pho 'brug gi lo la ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te sku bltams/_'bri gung pa chos rgyal phun tshogs la gtsug phud phul bas mtshan ngag dbang rig 'dzin rdo rje chos rgyal bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang por gsol/_byang chub sems kyis thugs rgyud smin par mdzad/_yab rje las chos bka' bum pa gang byor gsan pas rnying ma bka' gter gyi chos kyi rgya mtsho chen por gyur/_rten sdom pa gsum ldan sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i rnam par bzhugs/_shel brag sogs gnas chen mang por thugs dam bsnyen sgrub rtse gcig tu mdzad pas lhag pa'i lha du ma zhal gzigs/_rdo rje'i chos srung rnams bran du 'khol/_bsam yas chos skyong chen po'ang spa bkang pas mtshon mthu stobs nus pa 'gran zla dang bral/_mngon par shes pa'ang rgya chen po mnga'/_sku chung dus yab kyi zhabs phyir lan gcig dang rjes su rje nyid ston 'khor rnams lan gcig bcas lan gnyis la rgya ha ka ling tse yan chad du zhabs bkod nas 'gro don rlabs po che mdzad/_gdan sa'i mthil thub bstan rdo rje brag tu gtan chags te 'khor lo gsum gyi mdzad pa gong 'phel du rgyas/_mthar thugs sras kyi thu bo yol mo sprul sku bstan 'dzin nor bu la gdan sa gnang nas sa yos nag pa zla ba'i tshes bcu'i nyin bsnyun mngon gyur med par gzugs sku'i bkod pa chos dbyings su bsdus/_gdung bzhu ba'i dus 'ja' 'od dkar po 'khyil zhing me tog dkar po khrung khrung gi sgo nga tsam gyi char babs pa sogs ngo mtshar ba'i ltas du ma byung /_gshegs rjes kyi bya ba spyi dang gdung rten bzhengs pa/_sprul pa'i sku pad+ma phrin las rnam sras gling du sku 'khrungs pa'i ngos 'dzin sogs rig 'dzin yol mo ba chen pos mdzad/_'di nyid zab gter gyi 'khor los sgyur bar nges na'ang sha gzugs pa bkra shis rnam rgyal gyi gter 'byung las/_nyid kyis zab gter 'ga' re bzhes na'ang thugs babs dkyel che bas mngon par mi mdzad/_ces snang ba ltar pad+ma bka' thang las/_res 'ga' mi 'byin gter rnying bstan pa skyong:_zhes pa phyag len du btab ste yab chos gter rnying gi bstan pa 'dzin skyong spel ba la 'gran zla dang bral bas gsang sngags rnying ma'i bstan pa'i srog shing gcig pur gyur to


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཀརྨ་མ་ཧཱ་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་བྱོན་ (Vol. 12, Text 29)