Nga phod pad+ma dgyes pa

From Rinchen Terdzö
Ngapö Pema Gyepa
ང་ཕོད་པདྨ་དགྱེས་པ་


Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ང་ཕོད་དགེ་རྒན་པདྨ་དགྱེས་པ་ (nga phod dge rgan pad+ma dgyes pa)

Page #s for bio of this person: 736 to 736

Folio #s for bio of this person: 198b2 to 198b6

[edit]

།རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་དགེ་སྦྱོང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་ང་ཕོད་དགེ་རྒན་པདྨ་དགྱེས་པ་ཞེས། རྗེ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མང་དུ་ཐོས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་དེ་ལའང་དག་སྣང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་པ་ལས་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། འདི་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་མང་ཐོས་ཚེ་དབང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས་དང་རིག་འཛིན་པད་ཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་ལའང་དག་སྣང་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྐོར་ཚིག་དོན་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་པ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལ་གནང་བའི་རྒྱུན་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།

[edit]

rig 'dzin gter bdag gling pa dang thugs rgyud gcig pa'i dge sbyong blo gsal rgya mtsho'i yang srid de ma thag pa nga phod dge rgan pad+ma dgyes pa zhes/_rje rin chen rnam rgyal sogs kyi thugs sras mang du thos pa'i mthar phyin cing mdo sngags rig gnas dang bcas pa la mkhas pa dang /_rdo rje theg pa'i lam las dngos grub brnyes pa de la'ang dag snang bla sgrub kyi skor bzhugs pa las rtsa ba'i dbang bskur tsam kho bos kyang nos/_'di dang dus mnyam tsam du mang thos tshe dbang mi 'gyur rdo rje zhes gter chen yab sras dang rig 'dzin pad phrin sogs kyi thugs sras mkhas grub chen po de la'ang dag snang bde mchog 'khor lo'i skor tshig don ngo mtshar can bzhugs pa bstan 'dzin ye shes lhun grub sogs la gnang ba'i rgyun phyis kyi bar yod par snang


1 Cycles

  1. སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་ཞི་བ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
    Snyan brgyud gu ru zhi ba thugs sgrub yid bzhin nor bu (2 of 2 Texts)


Works