Mkhar chen dpal gyi dbang phyug


མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་
mkhar chen dpal gyi dbang phyug

Kharchen Palgyi Wangchuk

Painting by Pema Namdol Thaye Courtesy of Padma Studios
Dates
Birth:   8th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
[[|First Goshir Gyalstab Paljor DondrubMatiratna]]
Teachers
Pad+ma 'byung gnas
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P0RK1217
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Pelgyi-Wangchuk/490
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ (mkhar chen dpal gyi dbang phyug)

Page #s for bio of this person: 388 to 388

Folio #s for bio of this person: 24b3 to 24b6

།མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མིང་པོ་ཡིན་ཏེ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་བཟུང་པའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར། ཕྱག་གི་ཕུར་པ་གདེངས་པ་ཙམ་གྱིས་གཟས་པ་པོ་ཇི་ཙམ་ཡང་སྒྲོལ་བར་བྱེད་ནུས། རྒྱལ་པོ་ཤེལ་གིང་བསྒྲལ་ཚུལ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཚུལ་བཀའ་མའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། རྟེན་ཁྱིམ་པར་བཞུགས་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཞིག་གོ

mkhar chen dpal gyi dbang phyug ni/_mkhar chen ye shes mtsho rgyal gyi ming po yin te/_gu ru rin po ches rjes su bzung pa'i thugs sras su gyur/_phyag gi phur pa gdengs pa tsam gyis gzas pa po ji tsam yang sgrol bar byed nus/_rgyal po shel ging bsgral tshul dang /_rdo rje phur pa las dngos grub brnyes tshul bka' ma'i lo rgyus rnams las 'byung ba ltar dang /_rten khyim par bzhugs te mngon spyod kyi las la mnga' dbang 'byor ba'i rigs sngags 'chang ba'i dbang phyug zhig go